BÝVANIE PRE VŠETKÝCH: NASTAL ČAS, ABY EURÓPA KONALA

26 January 2021
BÝVANIE PRE VŠETKÝCH: NASTAL ČAS, ABY EURÓPA KONALA

PODPISTE PETÍCIU TU

Náš systém bývania zlyhal. Náklady na bývanie nadmerne zaťažujú viac ako 85 miliónov ľudí v Európskej únii. Príliš veľa ľudí má nekvalitné alebo nevhodné bývanie. Poradovníky pre sociálne a cenovo dostupné bývanie sú čoraz dlhšie. Energetická chudoba, nútené vysťahovanie a bezdomovstvo sú hrozbou pre milióny občanov. A v dôsledku ochorenia COVID-19 sa tieto, už aj tak závažné nerovnosti, ešte zhoršujú.

Nastal čas vyriešiť bytovú krízu. Závisí od toho spoločné blaho našej Únie. Nastal čas prehodnotiť politický program EÚ a venovať otázke bývania náležitú pozornosť.

Domov je viac než len poštová adresa. Je to prostredie, v ktorom žijeme, milujeme, budujeme našu budúcnosť a čoraz viac aj pracujeme. Je kľúčovým prvkom pre prístup k zamestnaniu a iným príležitostiam. Je to priestor na odpočinok, kam sa môžeme uchýliť pred každodenným stresom. Všetci občania by mali mať právo na domov, t. j. na cenovo dostupné a kvalitné bývanie, a na to je potrebné realizovať univerzálny model bývania. Ak to dokážeme, môžeme urobiť významný krok smerom k zabezpečeniu rovnakých príležitostí a zlepšeniu sociálnej súdržnosti v našej Únii.

Bývanie sa musí stať hlavnou prioritou Európskej únie a všetky jej politiky musia prispievať k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých. Záväzky obsiahnuté v Európskom pilieri sociálnych práv nesmú zostať prázdnymi slovami. Sociálne ciele, ktoré našim občanom umožňujú spoluvytvárať ich životné prostredie vrátane cenovej dostupnosti bývania, musia byť pri vykonávaní Agendy 2030 v EÚ prioritou. Ciele v oblasti bývania musia byť právne rovnako vymáhateľné, ako ekologické ciele, fiškálna konsolidácia a finančná stabilita.

Investície do cenovo dostupného bývania sa oplatia. Sú totiž kľúčovým nástrojom v boji proti sociálnemu vylúčeniu a územnej segregácii, pomáhajú vytvárať inkluzívne životné priestory, plniť ciele v oblasti klímy (domácnosti produkujú 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ) a majú pozitívny vplyv na miestne hospodárstvo.

Veríme v súdržnejšiu Európu, ktorá chráni všetkých tým, že zaručuje všetkým občanom, a najmä zraniteľným skupinám, dôstojné miesto na život. Veríme, že v partnerstve s našimi občanmi a komunitami môžeme zmierniť klimatickú krízu vybudovaním sektora bývania, ktorý zabezpečí energeticky efektívne domácnosti. Sme presvedčení, že na miestnej a regionálnej úrovni musíme urobiť všetko pre podporu inkluzívnych komunít a inovatívnu spoluprácu v oblasti bývania.

Žiadame Európsku úniu a jej členské štáty, aby:

  • vypracovali Európsky pakt pre bývanie so spoľahlivým systémom monitorovania bývania na európskej a vnútroštátnej úrovni, ktorý bude zahŕňať miestne a regionálne samosprávy;
  • viac investovali do cenovo dostupného a udržateľného bývania s cieľom zlepšiť investičný deficit vo výške 600 miliárd EUR nahromadený za posledné desaťročie, vybudovali nové obydlia, znížili uhlíkovú stopu prostredníctvom renovácie a vytvorili obývateľné štvrte spolu s našimi občanmi;
  • prijali jasný záväzok, že všetky verejné investície do bývania napomôžu vytvoriť spravodlivejší trh s bývaním a že investície sa budú viazať na záväzné podmienky, ako je záruka užívania bytových priestorov a cenová dostupnosť;
  • prestali prijímať úsporné opatrenia a vnútroštátnym orgánom a regionálnym a miestnym samosprávam umožnili uvoľniť investície do bývania s cieľom rozšíriť ponuku dostatočného, primeraného a cenovo dostupného sociálneho bývania pre všetkých (záťažová hranica nákladov na bývanie by nemala byť vyššia ako 25 % disponibilného príjmu domácnosti);
  • zmenili podmienky poskytovania štátnej pomoci, účtovné pravidlá a pravidlá auditu EÚ a začlenili bývanie do zoznamu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu so zámerom umožniť rozvoj komplexných bytových politík;
  • vytvorili európsky rámec na reguláciu negatívneho vplyvu digitálnych platforiem na trhy s bývaním;
  • prijali záväzok na európskej úrovni bojovať proti špekuláciám a praniu špinavých peňazí na trhu s bývaním prostredníctvom registra transparentnosti a zavedenia miestnych systémov kontroly výšky nájomného, ako aj regulácie trhu s nehnuteľnosťami;
  • zahrnuli cenovú dostupnosť bývania do európskeho semestra a národných programov reforiem a
  • nadviazali na odporúčania Urbánnej agendy EÚ pre partnerstvo v oblasti bývania (EU Urban Agenda Housing Partnership) pri formovaní budúcich politík EÚ súvisiacich s bývaním.

 

Signatári:

Christophe Rouillon, predseda skupiny SES v Európskom výbore regiónov

Iratxe García Pérez, predsedníčka skupiny S&D v Európskom parlamente

Sergej Staničev, predseda Strany európskych socialistov

Heléne Fritzon, poslankyňa Európskeho parlamentu

Agnes Jongerius, poslankyňa Európskeho parlamentu

Estrella Durá Ferrandis, poslankyňa Európskeho parlamentu

Manuel Pizarro, poslanec Európskeho parlamentu

Maria Joao Rodrigues, predsedníčka Európskej nadácie progresívnych štúdií (FEPS)

László Andor, generálny tajomník Európskej nadácie progresívnych štúdií (FEPS)

Top