MAHDOLLISUUS ASUMISEEN KAIKILLE: UNIONIN ON AIKA TOIMIA

26 January 2021
MAHDOLLISUUS ASUMISEEN KAIKILLE: UNIONIN ON AIKA TOIMIA

Kirjoita vetoaminen täältä

Asuntotilanne unionissa on romahtamassa. Yli 85 miljoonalla ihmisellä Euroopan unionissa on vaikeuksia selviytyä asumiskustannuksistaan. Liian monet asuvat heikkokuntoisissa tai ränsistyneissä asunnoissa. Sosiaalisten ja kohtuuhintaisten asuntojen jonot pitenevät. Miljoonia ihmisiä uhkaa energiaköyhyys, häätö ja kodittomuus. Tätä jo entisestään vakavaa eriarvoisuutta kärjistää covid-19-pandemia.

On aika puuttua asuntokriisiin: yleinen hyvinvointi unionissa riippuu siitä. On aika pohtia uudelleen EU:n poliittista ohjelmaa, jotta asumiskysymykseen kiinnitetään sen ansaitsemaa huomiota.

Koti on muutakin kuin postiosoite, se on ympäristö, jossa elämme, rakastamme, rakennamme tulevaisuuttamme ja yhä enemmän myös työskentelemme. Se on kiinnekohta, jota tarvitsemme työssäkäyntiin ja muiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Se on paikka, jossa voimme levätä ja toipua päivittäisistä paineista. Kaikilla kansalaisilla tulisi yleisen asumismallin mukaisesti olla oikeus laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen kotiin. Jos tähän päästään, olemme edistyneet huomattavasti yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisessa ja sosiaalisten yhteenkuuluvuuden lisäämisessä Euroopan unionissa.

Asumisesta on tultava Euroopan unionin ensisijainen painopiste, ja kaikilla unionin politiikanaloilla on osaltaan edistettävä ihmisarvoista ja kohtuuhintaista asumista kaikille. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin sitoumukset eivät saa jäädä tyhjäksi puheeksi. Sosiaalisten tavoitteiden, jotka voimaannuttavat kansalaisia muovaamaan elinympäristöään, johon myös kohtuuhintainen asuminen kuuluu, on oltava painopisteenä, kun EU:ssa pannaan täytäntöön kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030. Asumispoliittisten tavoitteiden on oltava yhtä lailla oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia kuin ympäristötavoitteiden, julkisen talouden vakauttamisen ja rahoitusvakauden.

Investoinnit kohtuuhintaiseen asumiseen maksavat itsensä takaisin. Ne ovat keskeinen väline torjuttaessa sosiaalista syrjäytymistä ja alueellista eriytymistä, ja ne auttavat luomaan osallistavia asuinalueita ja saavuttamaan ilmastotavoitteet (asumisen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 36 prosenttia). Lisäksi ne vaikuttavat myönteisesti paikallistalouteen.

Uskomme entistä yhteenkuuluvampaan Eurooppaan, joka suojelee kaikkia varmistamalla, että kaikilla kansalaisilla ja erityisesti heikossa asemassa olevilla ryhmillä on asianmukainen asunto. Uskomme kykenevämme lieventämään ilmastokriisiä yhdessä kanssaihmistemme ja yhteisöjemme kanssa kehittämällä asuntosektoria, joka tarjoaa energiatehokkaita asuntoja. Paikallis- ja aluetasolla meidän on tehtävä kaikkemme edistääksemme osallistavia yhteisöjä ja innovatiivista yhteistyötä asumiskysymyksissä.

Kehotamme Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioita ryhtymään seuraaviin toimiin:

  • Tehdään asumista koskeva eurooppalainen sopimus, johon sisältyy luotettava seurantajärjestelmä unionin ja jäsenvaltioiden tasolla ja jossa paikallis- ja alueviranomaiset ovat mukana.
  • Lisätään investointeja kohtuuhintaiseen ja kestäväpohjaiseen asumiseen, jotta voidaan korjata viime vuosikymmenen 600 miljardin euron investointivaje, rakentaa uusia asuntoja, vähentää hiilijalanjälkeä kunnostamalla rakennuksia ja luoda eläviä asuinalueita yhdessä kansalaisten kanssa.
  • Sitoudutaan selkeästi siihen, että asumiseen tehdyt julkiset investoinnit johtavat oikeudenmukaisempiin asuntomarkkinoihin. Investoinnit on nivottava sitoviin ehtoihin, kuten hallintaoikeuden suoja ja kohtuuhintaisuus.
  • Lopetetaan säästötoimet, jotta valtiolliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat investoida asuntotuotantoon ja parantaa asianmukaisten ja kohtuuhintaisten sosiaaliasuntojen riittävää tarjontaa kaikille (asumiskustannusten tulisi olla enintään 25 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista tuloista).
  • Muutetaan valtiontukia ja EU:n tilinpito- ja tarkastussääntöjä ja sisällytetään asuminen yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen luetteloon, mikä mahdollistaa kattavan asuntopolitiikan kehittämisen.
  • Laaditaan eurooppalainen kehys, jotta voidaan säännellä digitaalisten alustojen kielteisiä vaikutuksia asuntomarkkinoihin.
  • Ryhdytään EU-tason toimiin keinottelun ja rahanpesun torjumiseksi asuntomarkkinoilla avoimuusrekisterin avulla ja ottamalla käyttöön paikallisia vuokravalvontajärjestelmiä sekä sääntelemällä kiinteistömarkkinoita.
  • Sisällytetään asumisen kohtuuhintaisuus eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja kansallisiin uudistusohjelmiin.
  • Ryhdytään toimiin EU:n kaupunkiagendaan kuuluvan asumista käsittelevän kumppanuuden suositusten toteuttamiseksi laadittaessa asumiseen liittyviä tulevia EU:n politiikkoja.

 

Allekirjoittajat

Christophe Rouillon, Euroopan alueiden komitean PES-ryhmän puheenjohtaja

Iratxe García Pérez, Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja

Sergei Stanichev, Euroopan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja

Heléne Fritzon, Euroopan parlamentin jäsen

Agnes Jongerius, Euroopan parlamentin jäsen

Estrella Durá Ferrandis, Euroopan parlamentin jäsen

Manuel Pizarro, Euroopan parlamentin jäsen

Maria João Rodrigues, Foundation for European Progressive Studies -ajatuspajan (FEPS) puheenjohtaja

Lásló Andor, Foundation for European Progressive Studies -ajatuspajan (FEPS) pääsihteeri

 

Top