BŪSTAS VISIEMS. LAIKAS EUROPAI VEIKTI

26 January 2021
BŪSTAS VISIEMS. LAIKAS EUROPAI VEIKTI

PARAIŠKĄ PARAŠYKITE ČIA

Mūsų būsto sistema neveikia. Daugiau kaip 85 mln. Europos Sąjungos gyventojų susiduria su pernelyg didelėmis būsto išlaidomis. Pernelyg daug žmonių gyvena prastos kokybės arba apleistuose būstuose. Socialinio ir įperkamo būsto laukiančiųjų sąrašai vis ilgėja. Milijonams piliečių gresia energijos nepriteklius, iškeldinimas ir benamystė. Ši nelygybė, kuri jau ir taip yra didžiulė, dar labiau išaugo dėl COVID-19.

Atėjo laikas įveikti būsto krizę. Nuo to priklauso bendra mūsų Sąjungos gerovė. Atėjo laikas persvarstyti ES politikos darbotvarkę, kad būstui būtų skiriamas tinkamas dėmesys.

Namai yra ne tik pašto adresas, bet ir aplinka, kurioje gyvename, mylime, kuriame ateitį ir – vis dažniau – dirbame. Tai yra užimtumo ir kitų galimybių pagrindas. Tai vieta poilsiui ir užuovėja nuo kasdienio gyvenimo problemų. Būstas – geros kokybės ir įperkamas būstas – turėtų būti visų piliečių teisė, užtikrinama įgyvendinant universalų būsto modelį. Jei pasieksime šį tikslą, galėsime žengti svarbų žingsnį siekdami užtikrinti lygias galimybes ir didinti socialinę sanglaudą mūsų Sąjungoje.

Būstas turi tapti vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų, o visa su juo susijusia politika turi būti siekiama deramo ir įperkamo būsto visiems. Europos socialinių teisių ramstyje išdėstyti įsipareigojimai neturi likti tik tuščiais žodžiais. ES įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m., pirmenybė turi būti teikiama socialiniams tikslams įgalinantiems mūsų piliečius bendrai kurti savo gyvenamąją aplinką, įskaitant būsto įperkamumą. Teisiniu požiūriu būsto tikslai turi būti įgyvendinami lygiai taip pat, kaip ir ekologiniai tikslai, fiskalinis konsolidavimas ir finansinis stabilumas.

Investicijos į įperkamą būstą ateityje atsipirks. Tai pagrindinė kovos su socialine atskirtimi ir teritorine segregacija priemonė, padedanti kurti įtraukias gyvenamąsias erdves ir pasiekti klimato tikslus (būstui tenka 36 proc. ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio). Ji taip pat daro teigiamą poveikį vietos ekonomikai.

Tikime darnesne Europa, kuri apsaugo visus savo piliečius, užtikrindama, kad visi, ypač pažeidžiamos grupės, turėtų deramą vietą gyventi. Manome, kad, bendradarbiaudami su savo piliečiais ir bendruomenėmis, galime sukurti būsto sektorių, kuris užtikrintų energiją taupančius būstus, ir taip sušvelninti klimato krizę. Tikime, kad vietos ir regionų lygmeniu privalome padaryti viską, kad skatintume įtraukias bendruomenes ir novatorišką bendradarbiavimą būsto srityje.

Prašome Europos Sąjungos ir jos valstybių narių:

  • parengti Europos susitarimą dėl būsto ir sukurti patikimą būsto stebėsenos sistemą Europos ir nacionaliniu lygmenimis, į kurią būtų įtrauktos vietos ir regionų valdžios institucijos;
  • daugiau investuoti į įperkamą ir tvarų būstą, siekiant panaikinti per pastarąjį dešimtmetį atsiradusį 600 mlrd. EUR investicijų trūkumą, statyti naujus namus, sumažinti anglies pėdsaką vykdant renovaciją ir kartu su mūsų piliečiais kurti tinkamus gyventi rajonus;
  • aiškiai įsipareigoti, kad bet kokiomis viešosiomis investicijomis į būstą bus užtikrinta sąžiningesnė būsto rinka, o investicijos bus susietos su privalomomis sąlygomis, pvz., būsto valdos saugumu ir įperkamumu;
  • nebetaikyti griežtų taupymo priemonių, leidžiant nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms išlaisvinti investicijų į būstą potencialą, kad jos galėtų padidinti tinkamų ir įperkamų socialinių būstų, kurių pakaktų visiems, pasiūlą (orientacinė per didelių išlaidų būstui rodiklio riba neturėtų viršyti 25 proc. namų ūkio disponuojamųjų pajamų);
  • pakeisti valstybės pagalbos, ES apskaitos ir audito taisykles ir įtraukti būstą į visuotinės ekonominės svarbos paslaugų sąrašą, sudarant sąlygas plėtoti visapusišką būsto politiką;
  • nustatyti Europos sistemą, pagal kurią būtų reguliuojamas neigiamas skaitmeninių platformų poveikis būsto rinkoms;
  • priimti Europos lygmens įsipareigojimą kovoti su spekuliacijomis ir pinigų plovimu būsto rinkoje sukuriant skaidrumo registrą, nustatant vietos nuomos kainų kontrolės sistemas ir reguliuojant nekilnojamojo turto rinką;
  • įtraukti būsto įperkamumo klausimą į Europos semestrą ir nacionalines reformų programas; ir
  • vykdyti tolesnę veiklą, susijusią su ES miestų darbotvarkės partnerystės būsto srityje rekomendacijomis formuojant būsimą su būstu susijusią ES politiką.

 

 

Pasirašantieji asmenys:

Christophe Rouillon, Europos regionų komiteto PES frakcijos pirmininkas

Iratxe García Pérez, Europos Parlamento S&D frakcijos pirmininkė

Sergei Stanichev, Europos socialistų partijos pirmininkas

Heléne Fritzon, Europos Parlamento narė

Agnes Jongerius, Europos Parlamento narė

Estrella Durá Ferrandis, Europos Parlamento narė

Manuel Pizarro, Europos Parlamento narys

Maria Joao Rodrigues, Europos pažangiųjų tyrimų fondo (FEPS) pirmininkė

Lásló Andor, Europos pažangiųjų tyrimų fondo (FEPS) generalinis sekretorius

     
Top