MIESZKANIA DLA WSZYSTKICH: CZAS NA DZIAŁANIA EUROPY

26 January 2021
MIESZKANIA DLA WSZYSTKICH: CZAS NA DZIAŁANIA EUROPY

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

Nasz system mieszkalnictwa jest w fatalnej sytuacji. Ponad 85 mln osób w Unii Europejskiej jest nadmiernie obciążonych kosztami mieszkaniowymi. Zbyt wiele osób mieszka w domach niskiej jakości lub domach zniszczonych. Coraz dłuższe są listy oczekujących na mieszkania socjalne i przystępne cenowo. Milionom obywateli grożą ubóstwo energetyczne, eksmisje i bezdomność. Te i tak już duże nierówności pogłębiają się z powodu pandemii COVID-19.

Nadszedł czas, by zaradzić kryzysowi mieszkaniowemu. Od tego zależy wspólny dobrobyt w UE. Nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć program polityczny UE i nadać mieszkalnictwu należyte znaczenie.

Dom to nie tylko adres pocztowy, to otoczenie, w którym żyjemy, tworzymy związki uczuciowe, budujemy przyszłość i, w coraz większym stopniu, pracujemy. Jest to ostoja umożliwiająca dostęp do zatrudnienia i innych możliwości. Jest to przestrzeń na odpoczynek dająca wytchnienie od presji życia codziennego. Dobrej jakości i przystępne cenowo mieszkanie powinno być prawem przysługującym wszystkim obywatelkom i obywatelom w oparciu o uniwersalistyczny model mieszkalnictwa. Jeżeli uda się nam to osiągnąć, zrobimy istotny krok w kierunku zapewnienia równych szans i zwiększenia spójności społecznej w UE.

Mieszkalnictwo musi stać się priorytetem Unii Europejskiej, a wszystkie jej strategie polityczne muszą przyczyniać się do zapewnienia wszystkim godziwych i przystępnych cenowo mieszkań. Zobowiązania zawarte w Europejskim filarze praw socjalnych nie mogą pozostać pustosłowiem. Kwestią pierwszoplanową wdrażania Agendy 2030 w UE muszą być cele społeczne i umożliwienie obywatelkom i obywatelom współtworzenia środowiska życia, w tym przystępność cenowa mieszkań. Cele w zakresie mieszkalnictwa muszą mieć taką samą moc prawną jak cele ekologiczne, konsolidacja budżetowa i stabilność finansowa.

Inwestycje w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe przyniosą korzyści. Jest to kluczowy instrument w walce z wykluczeniem społecznym i segregacją terytorialną; pomaga w tworzeniu sprzyjających włączeniu społecznemu przestrzeni mieszkaniowych oraz w osiągnięciu celów klimatycznych (mieszkalnictwo odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych w UE) i ma pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną.

Wierzymy w bardziej spójną Europę, która chroni wszystkich, gwarantując wszystkim obywatelkom i obywatelom, szczególnie słabszym grupom społecznym, godziwe warunki mieszkaniowe. Uważamy, że możemy złagodzić kryzys klimatyczny we współpracy z obywatelami i społecznościami, tworząc sektor mieszkaniowy zapewniający energooszczędne domy. Jesteśmy zdania, że na szczeblu lokalnym i regionalnym musimy dołożyć wszelkich starań, by promować społeczności sprzyjające włączeniu społecznemu i innowacyjną współpracę w dziedzinie mieszkalnictwa.

Zwracamy się do Unii Europejskiej i państw członkowskich o:

  • europejski ład na rzecz mieszkalnictwa wraz z solidnym systemem monitorowania mieszkalnictwa na szczeblu europejskim i krajowym, obejmującym władze lokalne i regionalne,
  • zwiększenie inwestycji w przystępne cenowo i zrównoważone budownictwo mieszkaniowe w celu usunięcia luki inwestycyjnej o wartości 600 mld EUR z ostatniego dziesięciolecia, budowy nowych domów, zmniejszenia śladu węglowego poprzez renowację oraz stworzenia nadających się do mieszkania dzielnic wespół z obywatelkami i obywatelami,
  • wyraźne zobowiązanie się do tego, by wszelkie inwestycje publiczne w budownictwo mieszkaniowe prowadziły do sprawiedliwszego rynku mieszkaniowego i by inwestycje powiązane były z wiążącymi warunkami, takimi jak ochrona własności i przystępność cenowa,
  • odstąpienie od polityki wyrzeczeń, dzięki czemu władze krajowe, regionalne i lokalne będą mogły uwolnić inwestycje w mieszkalnictwo, by zwiększyć w wystarczającym stopniu dostępność odpowiednich i przystępnych cenowo mieszkań socjalnych dla wszystkich (próg odniesienia dla wskaźnika przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi nie powinien przekraczać 25% dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego),
  • zmianę zasad pomocy państwa, rachunkowości i audytu UE oraz włączenie mieszkalnictwa do wykazu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, co umożliwi opracowanie kompleksowej polityki mieszkaniowej,
  • europejskie ramy regulujące negatywny wpływ platform cyfrowych na rynki mieszkaniowe,
  • europejskie zobowiązanie do zwalczania spekulacji i prania pieniędzy na rynku mieszkaniowym w oparciu o rejestr służący przejrzystości i ustanowienie lokalnych systemów kontroli cen wynajmu, a także regulację rynku nieruchomości,
  • uwzględnienie przystępności cenowej mieszkań w europejskim semestrze i krajowych programach reform oraz
  • działania następcze w stosunku do zaleceń partnerstwa miejskiego na rzecz mieszkalnictwa UE na etapie kreowania przyszłych polityk UE związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Sygnatariusze:

Christophe Rouillon, przewodniczący Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów

Iratxe García Pérez, przewodnicząca grupy S&D w Parlamencie Europejskim

Sergiej Staniszew, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów

Heléne Fritzon, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Agnes Jongerius, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Estrella Durá Ferrandis, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Manuel Pizarro, poseł do Parlamentu Europejskiego (do potwierdzenia)

Maria Joao Rodrigues, przewodnicząca Europejskiej Fundacji Studiów Postępowych (FEPS)

Lásló Andor, sekretarz generalny Europejskiej Fundacji Studiów Postępowych (FEPS)

     
Top