ЖИЛИЩА ЗА ВСИЧКИ: ВРЕМЕ Е ЕВРОПА ДА ПОСТИГНЕ РЕЗУЛТАТИ

26 January 2021
ЖИЛИЩА ЗА ВСИЧКИ: ВРЕМЕ Е ЕВРОПА ДА ПОСТИГНЕ РЕЗУЛТАТИ

ПОДПИСЕТЕ ТЕКЦИЯТА ТУК

Жилищната ни система е повредена. Повече от 85 милиона души в Европейския съюз имат прекомерни жилищни разходи. Твърде много хора живеят в жилища с лошо качество или в западнало състояние. Списъците с чакащи за финансово достъпни социални жилища стават все по-дълги. Енергийната бедност, изселването и бездомността представляват заплаха за милиони граждани. А тези и без това вече сериозни неравенства се влошават от COVID-19.

Време е да разрешим жилищната криза. Общото благосъстояние на Съюза зависи от това. Време е за преосмисляне на политическия дневен ред на ЕС, за да се отдели необходимото внимание на въпроса с жилищата.

Жилището е нещо повече от пощенски адрес — това е средата, в която живеем, обичаме, градим бъдещето си и все по-често — работим. То представлява основа за достъп до заетост и други възможности. Място за отдих и почивка от напрежението от всекидневния живот. Качественото жилище на достъпна цена следва да бъде право на всички граждани с прилагане на универсален модел на жилищно настаняване. Ако успеем да направим това, можем да постигнем значителен напредък по отношение на гарантирането на равни възможности и увеличаването на социалното сближаване в нашия Съюз.

Жилищното настаняване трябва да стане основен приоритет за Европейския съюз и всички негови политики трябва да допринасят за достойни жилища на достъпни цени за всички. Ангажиментите в Европейския стълб на социалните права не трябва да остават празни думи. Социалните цели, които дават възможност на гражданите да създават съвместно своята жизнена среда, включително достъпните цени на жилищата, трябва да бъдат приоритет за изпълнението на Програмата до 2030 г. в ЕС. Целите в областта на жилищното настаняване трябва да имат същата правна сила като екологичните цели, фискалната консолидация и финансовата стабилност.

Инвестициите в жилища на достъпни цени ще донесат дивиденти. Те са основен инструмент в борбата срещу социалното изключване и териториалната сегрегация; те спомагат за създаването на приобщаващи жилищни пространства и за постигането на целите в областта на климата (жилищата представляват 36 % от емисиите на парникови газове в ЕС); освен това те оказват и положително въздействие върху местната икономика.

Вярваме в една по-сплотена Европа, която защитава всички, като гарантира на всички граждани достойно място за живот, особено на уязвимите групи. Вярваме, че можем да смекчим свързаната с климата криза в партньорство с нашите граждани и общности, като изградим жилищен сектор, който осигурява енергийно ефективни жилища. Вярваме, че на местно и регионално равнище трябва да направим всичко възможно, за да насърчаваме приобщаващите общности и иновативното сътрудничество във връзка с жилищата.

Призоваваме Европейския съюз и неговите държави членки за:

  • Европейски пакт за жилищно настаняване с надежден мониторинг на жилищната система на европейско и национално равнище с участието на местните и регионалните власти;
  • повече инвестиции в устойчиви жилища на достъпни цени за коригиране на недостига на инвестиции в размер на 600 милиарда евро през последното десетилетие, изграждане на нови жилища, намаляване на въглеродния отпечатък чрез саниране и за създаване на приятни за живеене квартали заедно с нашите граждани;
  • ясен ангажимент всички публични инвестиции в предлагането на жилища да водят до по-справедлив жилищен пазар, като инвестициите са обвързани със задължителни условия, като например сигурност на владение на жилищата и финансова достъпност;
  • прекратяване на мерките за бюджетни ограничения, с което да се даде възможност на националните, регионалните и местните власти да мобилизират инвестиции в предлагането на жилища, така че да могат да увеличат предоставянето на достатъчно адекватни и достъпни социални жилища за всички (референтният праг за степента на прекомерни жилищни разходи не следва да бъде по-висок от 25 % от разполагаемия доход на домакинството);
  • промяна в правилата за държавна помощ и правилата на ЕС в областта на счетоводството и одита и интегриране на жилищното настаняване в списъка на услугите от общ икономически интерес, което да даде възможност за разработване на всеобхватни политики в областта на жилищата;
  • европейска рамка за регулиране на отрицателното въздействие на цифровите платформи върху жилищните пазари;
  • европейски ангажимент за борба със спекулациите и изпирането на пари в рамките на жилищния пазар чрез регистър за прозрачност и създаване на местни системи за контрол на цените на наемите, както и регулиране на пазара на недвижими имоти;
  • финансовата достъпност на жилищата трябва да бъде включена в европейския семестър и националните програми за реформи;
  • последващи действия във връзка с препоръките на партньорството за жилищно настаняване в рамките на Програмата на ЕС за градовете при оформянето на бъдещи политики на ЕС в областта на жилищното настаняване.

 

Подписали:

Christophe Rouillon, председател на групата на ПЕС в Европейския комитет на регионите

Iratxe García Pérez, председател на групата на S&D в Европейския парламент

Сергей Станишев, председател на Партията на европейските социалисти

Heléne Fritzon, член на Европейския парламент

Agnes Jongerius, член на Европейския парламент

Estrella Durá Ferrandis, член на Европейския парламент

Manuel Pizarro, член на Европейския парламент

Maria Joao Rodrigues, Фондация за европейски прогресивни изследвания (FEPS)

Lásló Andor, генерален секретар на Фондацията за европейски прогресивни изследвания (FEPS)

     
Top