HUISVESTING VOOR IEDEREEN: EUROPA MOET NU DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN

26 January 2021
HUISVESTING VOOR IEDEREEN: EUROPA MOET NU DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN

ONDERTEKEN DE PETITIE HIER

Ons huisvestingssysteem werkt niet goed. In de Europese Unie gaan meer dan 85 miljoen mensen gebukt onder loodzware woonlasten. Te veel mensen leven in slechte of vervallen huizen. Wachtlijsten voor sociale en betaalbare huisvesting worden steeds langer. Energiearmoede, uitzetting en dakloosheid dreigen voor miljoenen burgers. En deze toch al ernstige ongelijkheden worden alleen maar groter door Covid-19.

Het is tijd om onze huisvestingscrisis op te lossen. Daarmee staat of valt het algehele welzijn in de EU. Het is tijd om de beleidsagenda van de EU tegen het licht te houden en voor huisvesting voldoende plaats in te ruimen.

Woningen zijn niet slechts een postadres, maar de plek waar we leven, liefhebben, bouwen aan onze toekomst en ook, in toenemende mate, werken. Zij zijn een uitvalsbasis voor werk en andere kansen en de plaats waar we uitrusten en bijkomen van de hectiek van alledag. In een universeel huisvestingsmodel zouden alle burgers recht moeten hebben op een goede en betaalbare woning. Als dat ons lukt, kunnen we veel beter zorgen voor gelijke kansen en voor meer sociale cohesie in onze Unie.

Huisvesting moet een topprioriteit voor de Europese Unie worden, en haar hele beleid moet bijdragen aan fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. De toezeggingen in de Europese pijler van sociale rechten mogen geen loze woorden blijven. Sociale doelstellingen, die ook betaalbare huisvesting omvatten en onze burgers in staat stellen om hun leefomgeving mede vorm te geven, moeten een prioriteit zijn bij de uitvoering van de Agenda 2030 in de EU. Huisvestingsdoelstellingen moeten net als ecologische doelstellingen, begrotingsconsolidatie en financiële stabiliteit juridisch afdwingbaar zijn.

Investeringen in betaalbare huisvesting zullen zeker rendabel blijken. Betaalbare huisvesting is belangrijk in de strijd tegen sociale uitsluiting en territoriale segregatie, helpt om inclusieve woonruimten te creëren en de klimaatdoelstellingen te halen (woningen zijn goed voor 36% van de broeikasgasemissies in de EU) en heeft een gunstig effect op de lokale economie.

Wij geloven in een Europa met een sterkere cohesie dat ervoor zorgt dat alle burgers, met name kwetsbare groepen, een fatsoenlijke plek hebben om te leven, zodat iedereen zich beschermd kan weten. Wij denken dat we samen met onze burgers en gemeenschappen de klimaatcrisis kunnen verzachten door te werken aan een huisvestingssector waarin energie-efficiënte woningen worden gebouwd. Op lokaal en regionaal niveau moeten we alles op alles zetten om inclusieve gemeenschappen en innovatieve samenwerking op het gebied van huisvesting van de grond te krijgen.

Wij vragen de Europese Unie en haar lidstaten om:

  • Een Europese overeenkomst voor huisvesting, met een goed toezicht op het huisvestingssysteem op Europees en nationaal niveau waarbij ook lokale en regionale overheden worden betrokken;
  • Meer te investeren in betaalbare en duurzame woningen om de in de afgelopen tien jaar ontstane investeringskloof van 600 miljard EUR te dichten, nieuwe woningen te bouwen, door middel van renovatie de koolstofvoetafdruk te verkleinen en samen met onze burgers leefbare wijken te creëren;
  • Een duidelijke toezegging te doen dat alle overheidsinvesteringen in huisvesting moeten leiden tot een eerlijkere woningmarkt, waarbij investeringen gepaard gaan met bindende voorwaarden zoals huurbescherming en betaalbaarheid;
  • Op te houden met bezuinigingen, zodat nationale, regionale en lokale overheden in huisvesting kunnen investeren en aldus kunnen zorgen voor voldoende adequate en betaalbare sociale woningen voor iedereen (de referentiedrempel voor te hoge huisvestingskosten mag niet hoger uitvallen dan 25 % van het besteedbare inkomen van een huishouden);
  • De staatssteun-, boekhoud- en auditregels van de EU aan te passen en huisvesting op te nemen in de lijst van diensten van algemeen economisch belang, zodat een alomvattend huisvestingsbeleid kan worden ontwikkeld;
  • Een Europees kader om de negatieve gevolgen van digitale platforms voor de woningmarkt te reguleren;
  • Politieke wil van de EU om speculatie en witwassen van geld op de woningmarkt aan te pakken door middel van een transparantieregister, systemen om zicht te houden op lokale huurprijzen en regulering van de vastgoedmarkt;
  • Betaalbare huisvesting op te nemen in het Europees Semester en de nationale hervormingsprogramma’s, en
  • Een follow-up van de aanbevelingen van het Urban Agenda Housing Partnership van de EU bij het ontwikkelen van EU-beleid dat van invloed is op huisvesting.

 

Ondertekenaars:

Christophe Rouillon, voorzitter van de PSE-fractie in het Europees Comité van de Regio's

Iratxe García Pérez, voorzitter van de S&D-Fractie in het Europees Parlement

Sergei Stanichev, voorzitter van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten

Heléne Fritzon, lid van het Europees Parlement

Agnes Jongerius, lid van het Europees Parlement

Estrella Durá Ferrandis, lid van het Europees Parlement

Manuel Pizarro, lid van het Europees Parlement

Maria João Rodrigues, voorzitter van de Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Lásló Andor, secretaris-generaal van de Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

 

     
Top