BYDLENÍ PRO VŠECHNY: JE NA ČASE, ABY EVROPA KONALA

26 January 2021
BYDLENÍ PRO VŠECHNY: JE NA ČASE, ABY EVROPA KONALA

PODPISTE PETICI ZDE

Náš systém bydlení je rozvrácený. Přes 85 milionů osob v Evropské unii je nadměrně zatíženo náklady na bydlení. Příliš mnoho lidí žije v nevyhovujících nebo zchátralých obydlích. Pořadníky na sociální a cenově dostupné bydlení se prodlužují. Energetická chudoba, vystěhování a bezdomovectví jsou strašákem pro miliony občanů. A tyto již tak závažné nerovnosti ještě prohlubuje COVID-19.

Je čas tuto krizi bydlení napravit. Závisí na tom společný blahobyt v naší Unii. Je na čase přehodnotit politickou agendu EU tak, aby bydlení dostalo prostor, který si zaslouží.

Domov je něčím víc než jen poštovní adresou. Je to prostředí, ve kterém žijeme, milujeme, budujeme svoji budoucnost a čím dál častěji i pracujeme. Je to pevný bod pro přístup k zaměstnání a dalším příležitostem. Je to prostor pro odpočinek a oddech od stresu každodenního života. Domov, kvalitní a dostupný domov, by měl být právem pro všechny občany a do praxe by měl být zaváděn všeobecný model bydlení. Pokud toho dosáhneme, učiníme tak významný krok k zajištění rovných příležitostí a zvýšení sociální soudržnosti v naší Unii.

Bydlení se musí stát hlavní prioritou pro Evropskou unii a všechny její politiky musí přispívat k důstojnému a cenově dostupnému bydlení pro všechny. Závazky obsažené v evropském pilíři sociálních práv nesmí zůstat jen prázdnými slovy. Sociální cíle, posílení našich občanů, aby dokázali spoluutvářet prostředí, v němž žijí, včetně cenové dostupnosti bydlení, musí být prioritou provádění Agendy 2030 v EU. Cíle v oblasti bydlení musí mít stejnou právní vymahatelnost jako ekologické cíle, fiskální konsolidace a finanční stabilita.

Investice do cenově dostupného bydlení se nám vyplatí. Jsou klíčovým nástrojem v boji proti sociálnímu vyloučení a územní segregaci. Pomáhají vytvářet inkluzivní prostory pro bydlení a plnit klimatické cíle (bydlení má v EU na svědomí 36 % emisí skleníkových plynů), a navíc mají pozitivní dopad na místní hospodářství.

Věříme v soudržnější Evropu, která chrání všechny tím, že všem občanům, a především zranitelným skupinám obyvatel, zaručuje důstojné místo pro život. Domníváme se, že společně s našimi občany a komunitami dokážeme zmírnit klimatickou krizi vytvořením odvětví bydlení, které poskytuje energeticky účinné domovy. Máme za to, že na místní a regionální úrovni musíme učinit maximum k prosazování inkluzivních komunit a inovativní spolupráce v oblasti bydlení.

 

Žádáme Evropskou unii a její členské státy o:

  • Evropskou dohodu pro bydlení s důsledným monitorováním systému bydlení na evropské i vnitrostátní úrovni se zapojením místních a regionálních orgánů;
  • více investic do cenově dostupného a udržitelného bydlení k nápravě investiční mezery ve výši 600 miliard EUR z minulého desetiletí za účelem vybudování nových obydlí, snížení uhlíkové stopy prostřednictvím renovací a vytvoření, společně s našimi občany, čtvrtí vhodných pro život;
  • jasný závazek, že jakékoliv veřejné investice do bydlení povedou ke spravedlivějšímu trhu s bydlením, kde budou investice založeny na závazných podmínkách, jako je bezpečnost držby a cenová dostupnost;
  • ukončení úsporných opatření, což vnitrostátním, regionálním a místním orgánům umožní uvolnit investice do bydlení, aby tak mohly navýšit poskytování přiměřeného a cenově dostupného sociálního bydlení pro všechny v dostatečném množství (referenční prahová hodnota pro míru nadměrných nákladů na bydlení by neměla být vyšší než 25 % disponibilního příjmu domácnosti);
  • změnu v oblasti státní podpory, změnu účetních pravidel EU a pravidel auditu EU a začlenění bydlení na seznam služeb obecného hospodářského zájmu, což umožní rozvoj komplexních politik pro bydlení;
  • evropský rámec pro regulaci negativního dopadu digitálních platforem na trhy s bydlením;
  • evropský závazek k řešení spekulací a praní peněz na trhu s bydlením prostřednictvím transparentního registru a zavedení místních systémů pro kontrolu cen nájmů a také regulace trhu s nemovitostmi;
  • začlenění cenové dostupnosti bydlení do evropského semestru a národních programů reforem a
  • opatření v návaznosti na doporučení partnerství v oblasti bydlení v rámci městské agendy EU při utváření budoucích politik EU souvisejících s bydlením.

 

Signatáři:

Christophe Rouillon, předseda skupiny SES v Evropském výboru regionů

Iratxe García Pérez, předsedkyně skupiny S&D v Evropském parlamentu

Sergei Stanichev, předseda Strany evropských socialistů

Heléne Fritzon, poslankyně Evropského parlamentu

Agnes Jongerius, poslankyně Evropského parlamentu

Estrella Durá Ferrandis, poslankyně Evropského parlamentu

Manuel Pizarro, poslanec Evropského parlamentu

Maria Joao Rodrigues, předsedkyně Evropské nadace pokrokových studií (European Foundation of Progressive Studies ‒ FEPS)

Lásló Andor, generální tajemník Evropské nadace pokrokových studií (FEPS)

     
Top