ELUASE KÕIGILE: EUROOPAL ON LÕPUKS AEG TEGUTSEDA

26 January 2021
ELUASE KÕIGILE: EUROOPAL ON LÕPUKS AEG TEGUTSEDA

MÄRGISTAGE PETITSIOON SIIN

Meie elamumajanduse olukord on nukker. Rohkem kui 85 miljoni inimese jaoks Euroopa Liidus on eluasemekulud talumatult kõrged. Liiga paljude inimeste kodud on halvas seisus või lagunenud. Sotsiaaleluruumide ja taskukohaste eluasemete ootejärjekorrad pikenevad. Miljoneid inimesi ähvardavad energiaostuvõimetus, väljatõstmine ja kodutus. Seda juba niigi suurt ebavõrdsust süvendab veelgi COVID-19 pandeemia.

On aeg meie eluasemekriis lahendada. Sellest sõltub meie liidu ühine heaolu. On aeg vaadata läbi ELi poliitiline tegevuskava, et omistada eluasemeküsimusele tähtsus, mida see väärib.

Kodu ei ole pelgalt postiaadress, see on keskkond, milles me elame, armastame, ehitame oma tulevikku ja – aina enam – töötame. See on tööle ja muudele võimalustele ligipääsemise alus. See on koht, kus me saame igapäevaelu pingetest puhata ja hinge tõmmata. Kõigil kodanikel peaks olema õigus kvaliteetsele ja taskukohasele kodule universaalse eluasememudeli alusel. Kui suudame selle saavutada, oleme astunud märkimisväärse sammu võrdsete võimaluste tagamise ja sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise suunas Euroopa Liidus.

Eluasemepoliitikast peab saama Euroopa Liidu üks põhiprioriteet ning kõik liidu meetmed peavad aitama tagada inimväärse ja taskukohase eluaseme igaühele. Euroopa sotsiaalõiguste sambaga võetud kohustused ei tohi olla pelgalt sõnakõlks. Sotsiaalsed eesmärgid, mis võimaldavad kodanikel osaleda oma elukeskkonna kujundamisel, sealhulgas eluaseme taskukohasus, peavad olema esmatähtsal kohal tegevuskava 2030 rakendamisel ELis. Eluasemega seotud eesmärgid peavad olema õiguslikult samamoodi jõustatavad nagu keskkonnaeesmärgid, eelarve konsolideerimine ja finantsstabiilsus.

Investeeringud taskukohasesse eluasemesse tasuvad end ära. See on keskne vahend võitluses sotsiaalse tõrjutuse ja territoriaalse segregatsiooni vastu. See aitab luua kaasavaid eluruume ja saavutada kliimaeesmärke (eluasemed annavad 36 % ELi kasvuhoonegaaside heitest) ning sellel on positiivne mõju kohalikule majandusele.

Me usume sidusamasse Euroopasse, mis kaitseb igaüht, tagades kõigile kodanikele ja eelkõige haavatavatele elanikkonnarühmadele inimväärse elukoha. Usume, et saame leevendada kliimakriisi koostöös oma kodanike ja kogukondadega, ehitades üles energiatõhusaid kodusid pakkuva eluasemesektori. Peame kohalikul ja piirkondlikul tasandil tegema kõik endast oleneva, et edendada kaasavaid kogukondi ja uuenduslikku koostööd eluasemeküsimustes.

Me ootame Euroopa Liidult ja selle liikmesriikidelt:

  • Euroopa eluaseme kokkulepet, mis hõlmab usaldusväärset seiresüsteemi Euroopa ja riiklikul tasandil ning millesse on kaasatud ka kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused;
  • rohkem investeeringuid taskukohastesse ja kestlikesse eluasemetesse, et kaotada viimasel kümnel aastal tekkinud 600 miljardi euro suurune investeerimislõhe, ehitada uuselamuid, vähendada renoveerimise abil CO2 jalajälge ja luua koos meie kodanikega elamiskõlblikke naabruskondi;
  • selget pühendumist sellele, et avaliku sektori iga investeering elamuehitusse tooks kaasa õiglasema eluasemeturu; seejuures peavad investeeringud olema seotud siduvate tingimustega, nagu valdusõiguse kindlus ja taskukohasus;
  • lõppu kokkuhoiumeetmetele, võimaldades riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel investeerida eluasemetesse, et nad saaksid suurendada piisavate, nõuetekohaste ja taskukohaste sotsiaaleluruumide pakkumist kõigile (liiga suurte eluasemekulude määra piirmäär ei tohiks olla suurem kui 25 % leibkonna netosissetulekust);
  • riigiabi, ELi raamatupidamis- ja auditieeskirjade läbivaatamist ning eluaseme lisamist üldist majandushuvi pakkuvate teenuste loetellu, mis võimaldab välja töötada tervikliku eluasemepoliitika;
  • Euroopa raamistikku, et reguleerida digiplatvormide negatiivset mõju eluasemeturgudele;
  • Euroopa meetmeid võitlemaks spekuleerimise ja rahapesu vastu eluasemeturul läbipaistvusregistri, kohalike üürihindade kontrollisüsteemide loomise ning kinnisvaraturu reguleerimise kaudu;
  • eluaseme taskukohasuse lisamist Euroopa poolaastasse ja riiklikesse reformikavadesse ning
  • ELi linnade tegevuskava elamumajanduse partnerluse soovituste järelmeetmeid eluasemega seotud tulevaste ELi poliitikameetmete väljatöötamisel.

 

Allakirjutanud:

Christophe Rouillon, Euroopa Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees

Iratxe García Pérez, Euroopa Parlamendi S&D fraktsiooni esimees

Sergei Stanichev, Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei esimees

Heléne Fritzon, Euroopa Parlamendi liige

Agnes Jongerius, Euroopa Parlamendi liige

Estrella Durá Ferrandis, Euroopa Parlamendi liige

Manuel Pizarro, Euroopa Parlamendi liige

Maria Joao Rodrigues, Euroopa edumeelsete uuringute sihtasutuse (FEPS) esimees

Lásló Andor, Euroopa edumeelsete uuringute sihtasutuse (FEPS) peasekretär

 

Top