BOSTÄDER ÅT ALLA: DAGS FÖR EUROPA ATT LEVERERA

26 January 2021
BOSTÄDER ÅT ALLA: DAGS FÖR EUROPA ATT LEVERERA

UNDERSKRIFT HÄR

Vårt bostadssystem fungerar inte. Över 85 miljoner personer i Europeiska unionen har för höga boendekostnader. Alltför många lever i dåliga eller nedgångna bostäder. Köerna till subventionerade och ekonomiskt överkomliga bostäder blir allt längre. Miljontals medborgare riskerar energifattigdom, vräkning och hemlöshet. Och dessa ojämlikheter – som redan i sig är allvarliga – förvärras ytterligare av covid-19.

Det är dags att finna en lösning på vår bostadskris, för unionens gemensamma välmående. Det är dags att ompröva EU:s politiska agenda för att ge bostadsfrågan det utrymme den förtjänar.

Ett hem är mer än en postadress, det är där vi lever, älskar, skapar oss en framtid och där vi i allt högre grad även arbetar. Ett hem är en förutsättning för att få jobb och för andra möjligheter. Det är ett utrymme för vila och avkoppling från vardagslivets stress. Ett hem, av god kvalitet till rimligt pris, bör göras till en rättighet för alla medborgare med hjälp av en gemensam bostadsmodell. Om vi kan uppnå det kan vi ta ett viktigt steg mot att säkerställa lika möjligheter och öka den sociala sammanhållningen i vår union.

Bostadsfrågan måste bli en av EU:s främsta prioriteringar och all EU-politik bör bidra till anständiga bostäder till rimligt pris för alla. Åtagandena i den europeiska pelaren för sociala rättigheter får inte bara bli tomma ord. Sociala mål som ger våra medborgare möjlighet att tillsammans skapa sin levnadsmiljö, inbegripet bostäder till överkomligt pris, ska vara en prioritering för genomförandet av Agenda 2030 i EU. Bostadsmålen måste vara lika rättsligt bindande som ekologiska mål, budgetkonsolidering och finansiell stabilitet.

Investeringar i ekonomiskt överkomliga bostäder kommer att ge utdelning. Det är ett viktigt instrument i kampen mot social utestängning och territoriell segregering. Med hjälp av det kan vi skapa inkluderande livsmiljöer och uppnå klimatmål (bostäder representerar 36 % av EU:s växthusgasutsläpp). Det har även positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Vi tror på ett mer sammanhållet Europa där vi skyddar alla genom att se till att alla medborgare har en anständig plats att leva på, särskilt de som tillhör utsatta grupper. Vi anser att vi kan begränsa klimatkrisen tillsammans med våra medborgare och samhällen genom att bygga upp en bostadssektor som tillhandahåller energieffektiva hem. Vi anser att vi måste göra allt vi kan på lokal och regional nivå för att främja inkluderande samhällen och innovativa bostadssamarbeten.

Vi ber EU och dess medlemsstater om följande:

  • En europeisk giv för bostäder, med ett sunt bostadsövervakningssystem på europeisk och nationell nivå som inbegriper lokala och regionala myndigheter.
  • Fler investeringar i hållbara och ekonomiskt överkomliga bostäder för att åtgärda det senaste årtiondets investeringsgap på 600 miljarder euro, bygga nya hem, minska koldioxidavtrycket genom renovering och skapa beboeliga bostadsområden tillsammans med våra medborgare.
  • Ett tydligt åtagande om att alla offentliga investeringar i bostäder ska leda till en rättvisare bostadsmarknad, och att investeringarna kopplas till bindande villkor såsom boendetrygghet och överkomliga priser.
  • Ett slut på åtstramningsåtgärder så att nationella, regionala och lokala myndigheter kan frigöra investeringar i bostäder och därmed tillhandahålla fler tillräckligt anständiga och ekonomiskt överkomliga subventionerade bostäder för alla (referenströskeln för de alltför höga boendekostnaderna bör inte överstiga 25 % av hushållets inkomst).
  • En ändring av reglerna för statligt stöd och EU:s redovisnings- och revisionsregler och en integrering av bostäder i förteckningen över tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, för att möjliggöra framtagandet av en övergripande bostadspolitik.
  • En europeisk ram för att reglera de digitala plattformarnas negativa inverkan på bostadsmarknaderna.
  • Ett europeiskt åtagande att bekämpa spekulationer och pengatvätt på bostadsmarknaden genom ett öppenhetsregister och inrättande av lokala system för kontroll av hyrespriser samt reglering av fastighetsmarknaden.
  • Frågan om bostäder till överkomliga priser måste ingå i den europeiska planerings­terminen och de nationella reformprogrammen.
  • En uppföljning av rekommendationerna i EU:s stadspartnerskap för bostäder i utformningen av framtida bostadsrelaterad EU-politik.

 

Undertecknare

Christophe Rouillon, ordförande för PES-gruppen i Europeiska regionkommittén

Iratxe García Pérez, ordförande för gruppen S&D i Europaparlamentet,

Sergei Stanichev, ordförande för Europeiska Socialdemokraters Parti

Heléne Fritzon, ledamot av Europaparlamentet

Agnes Jongerius, ledamot av Europaparlamentet

Estrella Durá Ferrandis, ledamot av Europaparlamentet

Manuel Pizarro, ledamot av Europaparlamentet

Maria Joao Rodrigues, ordförande för Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Lásló Andor, generalsekreterare för European Progressive Studies (FEPS)

 

Top