ПРИЗИВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ НА ДЕЦАТА

20 November 2020
ПРИЗИВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ НА ДЕЦАТА

НАШИЯТ ПРИЗИВ

Още преди пандемията в рамките на Европейския съюз 23 милиона деца бяха изложени на риск от бедност или социално изключване. Финансовите затруднения, пред които са изправени европейските семейства през този период, както и прекъсването на образователните услуги и услугите за полагане на грижи допълнително утежниха и без това вече тревожната ситуация. Ограниченията във връзка с общественото здраве в резултат на пандемията затрудниха много хора да продължат образованието си, което принуди част от тях да напуснат преждевременно училище. Невъзможността за общуване на децата с техните връстници оказа влияние върху психичното им здраве. Последиците са много неравномерни в зависимост от социално-икономическия произход, въпреки задълбочаването на бедността.

Въздействието на пандемията върху неравенствата сред децата е неравномерно и тревожно. По тази причина призоваваме за подновяване на усилията на европейските институции за изграждане на съюз на децата, който да гарантира равни възможности за всички деца, както и за бързи действия за изпълнение на гаранцията за децата и на инструмента Next Generation EU, който действително да служи на следващите поколения на Европа.

Няма съмнение, че уязвимостта на Европа е резултат от увеличените неравенства и продължителното подкопаване на социалните придобивки, които увеличават уязвимостта на обществото ни по отношение на кризи от икономическо, екологично и, както видяхме, здравно естество.

 

Нашите деца са ключът към изграждането на по-справедливи и устойчиви общества. Налице са неоспорими доказателства, че неравенствата по отношение на възможностите в живота възникват още в най-ранните детски години и се предават до голяма степен от поколение на поколение. Понастоящем много семейства с малки деца не получават подходяща подкрепа и само половината от държавите — членки на ЕС, са постигнали целта на ЕС за обхват от 33 % на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) за деца на възраст под 3 години.

Предоставените от Евростат данни биха били обезпокоителни дори без въздействието на COVID-19. В 9 държави по-малко от 1 на всеки 5 деца има достъп до структури за предоставяне на грижи за деца, като обикновено от тях се възползват по-заможните домакинства. Всъщност тревога буди фактът, че използването на услуги в областта на ОГРДВ е много по-слабо сред децата от семейства в неравностойно положение, децата със специални потребности, домакинствата с ниски доходи и хората, живеещи в селски и отдалечени райони.

В някои държави по-малко от 20 % от тези деца се ползват от някакъв вид услуга в областта на ОГРДВ в сравнение с над 70 % сред домакинствата с най-високи доходи. В проучване, ръководено от Фондацията за европейски прогресивни изследвания (FEPS) и партньори, е установено, че за европейските деца на възраст до 3 години от най-необлагодетелстваните от социална и икономическа гледна точка 40% от домакинствата вероятността да получат средни резултати като подрастващи е с 15 % по-голяма, ако имат достъп до детски грижи на възраст между 1 и 2 години. В проучването се подчертава, че социалното подпомагане оказва въздействие върху по-късните резултати от образованието на децата. Например в случаите, когато равнището на заетост на жените е над средното за ЕС и когато и двамата родители имат право на родителски отпуск, за децата от домакинства в неравностойно положение е по-лесно да постигнат добри образователни резултати. 

Това показва, че ако не осигурим качествени и приобщаващи услуги, образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа продължават да бъдат средство за децата от по-заможни домакинства да реализират най-добрия си потенциал, а не средство за намаляване на неравенствата и премахване на социалното изключване.

В качеството си на прогресивни политици призоваваме за системна трансформация — преустановяване на ОГРДВ като основани на търсенето услуги и въвеждане на нова ера, в която всяко дете има право на тях. Законно и социално право, залегнало в европейското законодателство.

ЕС разполага с капацитет за политически иновации и с политическата мощ, за да улесни навлизането в нова ера на подкрепа и развитие за всички европейски деца и да се справи с тези много трайни тенденции на неравенство. За тази цел, в качеството си на прогресивни лидери, учени и активисти от цяла Европа, нашата визия за съюз на децата се основава на следните цели:

1. Бързо влизане в сила на Европейската гаранция за децата. Много членове на Европейския парламент и цялата прогресивна група призовават за Европейска гаранция за децата за борба с многоизмерните аспекти на детската бедност.

Гаранцията за децата ще гарантира, че всяко европейско дете в бедност или изложено на риск от бедност има достъп до качествени и безплатни грижи в ранна детска възраст, както и до здравеопазване, образование, достойни жилищни условия и подходящо хранене. Продължават да се водят преговори и трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че гаранцията за децата ще стане неразделна част от политиката на ЕС. Това включва специален бюджет от 20 милиарда евро и обвързващи ангажименти за финансиране за държавите членки в техните национални програми по линия на ЕСФ+.

2. Разработване на инвестиционна екосистема за европейските деца, като се започне с правилно планиране на финансирането за Next Generation EU. Тъй като в много случаи децата са най-тежко засегнати от пандемията, детският съюз следва да се превърне в основен стълб на стратегията за възстановяване на Европа. Това изисква преориентиране на националните планове за възстановяване към услугите за полагане на грижи за бъдещите поколения в Европа.

Инвестиционната екосистема за европейските деца следва да се основава на гаранцията за децата, Механизма за възстановяване и устойчивост, структурните фондове и националните ресурси, с цел да се подобри ефективното предоставяне на качествени и приобщаващи услуги в областта на ОГРДВ за всички със специален акцент върху най-уязвимите деца и семейства.

3. Гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст за всички. Европейското право следва да гарантира правата на детето и законоустановените права чрез осигуряване на всеобщи и финансово достъпно публични услуги за всички и специални ресурси за деца в неравностойно положение и изложени на риск. Насърчаването на качеството и приобщаването са основни приоритети. Това включва: i) осигуряване на достойни заплати и обучение на учителите, за да може следващото поколение на Европа да придобие необходимите умения за успех през 21-и век; ii) укрепване на еманципацията на децата и ролята им на двигатели на промяната; iii) улесняване на мобилизирането и участието на родителите и общностите; iv) използване на полезните взаимодействия между ОГРДВ и социалната закрила и политиките в областта на труда. Всъщност за преодоляване на структурните неравенства като рискови фактори за развитието на децата от решаващо значение са мерките за подпомагане на доходите на семействата с деца, активните политики по заетостта, особено по отношение на заетостта сред жените; достойните минимални заплати, гарантирани от закона или колективното договаряне, както и подходящите отпуски за отглеждане на дете и за двамата родители.

 

Пандемията от COVID-19 създаде нови и драматични предизвикателства пред уязвимите домакинства. В качеството си на експерти, активисти и създатели на политики считаме, че е време за повишаване на амбициите на Европа, и отправяме този настоятелен призив за създаване на съюз на децата. Призоваваме Европейския съюз да отговори на очакванията на своите граждани и да гарантира благосъстоянието не само чрез банков съюз, съюз на капиталовите пазари, енергиен съюз и други форми на икономическо сътрудничество, но и чрез социален съюз със силен мандат за благосъстоянието на всяко дете.

 

Над 300 видни личности от света на политиката, академичните среди и гражданското общество вече подписаха този призив. Актуализиран списък е достъпен тук.

Top