VÝZVA K VYTVOŘENÍ UNIE DĚTÍ

20 November 2020
VÝZVA K VYTVOŘENÍ UNIE DĚTÍ

NAŠE VÝZVA

Již před pandemií bylo na území Evropské unie 23 milionů dětí ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Finanční potíže, v nichž se v tomto období evropské rodiny ocitly, a také dočasné přerušení vzdělávacích a pečovatelských služeb ještě zhoršují již tak obtížnou situaci. Pro mnohé je kvůli omezením v oblasti veřejného zdraví způsobeným pandemií obtížné pokračovat ve vzdělávání. Někteří dokonce kvůli tomu předčasně ukončili školní docházku. To, že se děti nemohou stýkat se svými vrstevníky, má vliv na jejich duševní zdraví. Důsledky nejsou v žádném případě stejné a odvíjejí se od socioekonomického zázemí, i když chudoba se prohloubila.

Vliv pandemie na nerovnost u dětí je nerovnoměrný a vyvolává obavy. Z toho důvodu požadujeme, aby evropské orgány obnovily úsilí o vytvoření unie dětí, jež by všem dětem zaručila rovné příležitosti, a urychlily opatření sloužící k vytvoření záruky pro děti a nástroje Next Generation EU, který bude pro budoucí generace v Evropě skutečně přínosný.

Není pochyb o tom, že nestabilita v Evropě je důsledkem rostoucích nerovností a pokračujícího poklesu blahobytu, v důsledku čehož je naše společnost zranitelnější vůči hospodářským, environmentálním a také zdravotním krizím, jak jsme se nedávno sami přesvědčili.

Naše děti jsou klíčem k vybudování spravedlivější a udržitelnější společnosti. Existuje nesčetné množství důkazů, že nerovnost týkající se životních šancí se objevuje již v raném věku a do značné míry se přenáší mezi generacemi. Mnoha rodinám s malými dětmi se v současnosti nedostává potřebné podpory a pouze polovina členských států EU splnila cíl EU, jímž je zajistit předškolní vzdělávání a péči 33 % dětí do 3 let.

Údaje, které předkládá EUROSTAT, by vyvolávaly znepokojení i bez dopadu pandemie COVID-19. V 9 zemích se příslušné péče dostává méně než 1 z 5 dětí a obvykle jde o dítě z movitější domácnosti. Je znepokojivé, že děti ze znevýhodněných rodin, děti se zvláštními potřebami, nízkopříjmové domácnosti a osoby žijících ve venkovských a odlehlých oblastech využívají mnohem méně služby předškolního vzdělávání a péče.

V některých zemích je do předškolního vzdělávání a péče zapojeno méně než 20 % těchto dětí oproti více než 70 % dětí v domácnostech s nejvyššími příjmy. Ze studie Evropské nadace pokrokových studií (FEPS) a partnerů vyplývá, že v Evropě je u dětí do 3 let věku ze 40 % rodin s nejnižším socioekonomickým statusem přibližně o 15 % vyšší pravděpodobnost, že v dospívání dosáhnou průměrných výsledků, pokud se jim dostane profesionální péče ve věku 1 roku nebo 2 let. Ve studii se zdůrazňuje, že sociální ustanovení mají dopad na výsledky pozdějšího vzdělávání dětí, jako když například v případech, kdy míra zaměstnanosti žen převyšuje průměr EU a oba rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou, mohou děti ze znevýhodněných domácností snáze dosáhnout dobrých školních výsledků.

To ukazuje, že pokud nebudeme dětem v raném věku poskytovat kvalitní a inkluzivní služby, bude péče a vzdělávání v Evropě nadále umožňovat dětem z movitějších domácností co nejlépe využít svůj potenciál, ale nebude prostředkem ke snížení nerovností a odstranění sociálního vyloučení.

Jako progresivní aktéři požadujeme, aby došlo k systémové změně a předškolní vzdělávání a péče se již neřídily poptávkou, ale začala nová éra, v níž budou mít na tuto péči nárok všechny děti. Jedná se o zákonné a sociální právo zakotvené v evropském právu.

EU má kapacity pro inovování politik a politickou sílu k tomu, aby zahájila novou epochu, kdy bude všem dětem v Evropě poskytována podpora a budou se moci rozvíjet, a aby řešila dlouhotrvající trendy nerovnosti. Jako pokrokoví činitelé, vědci a aktivisté z celé Evropy za tímto účelem prosazujeme vizi unie dětí, která se bude opírat o tyto cíle:

1. Rychlé zavedení evropské záruky pro děti. Řada poslanců Evropského parlamentu a všechny progresivní myšlenkové proudy vyzvali k vytvoření evropské záruky pro děti, která by řešila vícerozměrné aspekty dětské chudoby.

Záruka pro děti by zajistila, že by všechny děti v Evropě, kterých se dotýká chudoba nebo jí jsou ohroženy, měly přístup ke kvalitní a bezplatné péči v raném věku i ke zdravotní péči, vzdělávání, důstojnému bydlení a vhodné výživě. Jednání právě probíhají a je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se záruka pro děti stala nedílnou součástí politiky EU. To znamená vyčlenit rozpočet ve výši 20 miliard EUR a zařadit povinné finanční závazky pro členské státy do jejich národních programů ESF+.

2. Vytvoření investičního ekosystému pro děti v Evropě počínaje správným plánováním financování nástroje Next Generation EU. Vzhledem k tomu, že děti mnoha dopady pandemie trpí nejvíce, měla by se unie dětí stát základním pilířem evropské strategie na podporu oživení. Za tímto účelem je nutné upravit národní plány na podporu oživení tak, aby se zaměřily na péči o budoucí generace v EU.

Investiční ekosystém pro děti v Evropě by měl vycházet ze záruky pro děti, facility na podporu oživení a odolnosti, strukturálních fondů a vnitrostátních zdrojů, aby se zlepšilo účinné poskytování kvalitních a inkluzivních služeb předškolního vzdělávání a péče pro všechny děti se zvláštním zaměřením na nejzranitelnější děti a rodiny.

3. Zaručení rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu předškolnímu vzdělávání a péči pro všechny děti. Práva dětí a zákonné nároky by mělo zaručovat unijní právo prostřednictvím všeobecně a cenově dostupných veřejných opatření pro všechny a specifických zdrojů pro znevýhodněné a ohrožené děti. Klíčovými prioritami jsou podpora kvality a inkluzivnosti. To znamená: i) poskytovat učitelům důstojné platy a odbornou přípravu, aby příští generace v EU získala dovednosti nutné k tomu, aby ve 21. století uspěla, ii) posílit nezávislost dětí a jejich schopnost spouštět změny, iii) usnadňovat zapojení a účast rodičů a komunit, iv) využívat synergií mezi předškolním vzděláváním a péčí, sociální ochranou a politikami zaměstnanosti. K tomu, aby bylo možné řešit strukturální nerovnosti jako rizikové faktory pro rozvoj dětí, mají rozhodující význam opatření na podporu příjmů s ohledem na děti, aktivní politiky na trhu práce, zejména zaměstnanost žen, důstojné minimální mzdy zaručené zákonem nebo kolektivním vyjednáváním a vhodná a genderově neutrální rodičovská dovolená.

 

Pandemie COVID-19 klade na zranitelné domácnosti novou a bezprecedentní zátěž. Jako odborníci, aktivisté a tvůrci politik se domníváme, že je načase, aby si Evropa stanovila vysoké cíle, a důrazně vyzýváme k tomu, aby byla založena unie dětí. Proto žádáme, aby EU reagovala na očekávání občanů a zajišťovala blahobyt nejen prostřednictvím bankovní unie, unie kapitálových trhů, energetické unie a dalších způsobů hospodářské spolupráce, ale také prostřednictvím sociální unie, která by byla pověřena tím, aby zajistila dobré životní podmínky všech dětí.

 

Tuto výzvu již podepsalo více než 300 významných osobností z politické a akademické sféry a z řad občanské společnosti. Aktualizovaný seznam je k dispozici zde.

Top