FELHÍVÁS EGY GYERMEKVÉDELMI UNIÓ LÉTREHOZÁSÁRA

20 November 2020
FELHÍVÁS EGY GYERMEKVÉDELMI UNIÓ LÉTREHOZÁSÁRA

FELHÍVÁSUNK

Az Európai Unió határain belül már a világjárvány előtt is 23 millió gyermeket fenyegetett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye. Aztán az európai családokat a pandémia alatt sújtó pénzügyi nehézségek, valamint az oktatási és gondozási szolgáltatások felfüggesztése tovább nehezítette a már amúgy is aggasztó helyzetet. A világjárvány miatt bevezetett népegészségügyi korlátozások sokak számára megnehezítik, hogy lépést tartsanak az általuk elvégzendő tananyaggal, ami egyes esetekben az iskolából való kimaradáshoz vezet. A kortársaikkal való kapcsolattartás lehetőségének hiánya pedig hatással van a gyermekek mentális egészségére. Mindez igen különböző következményekkel jár a társadalmi-gazdasági háttértől függően, valamint a szegénység súlyosbodásából adódóan.

A világjárványnak a gyermekek közötti egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása nem egységes, és igen riasztó. Ezért felszólítjuk az európai intézményeket, hogy tegyenek újabb erőfeszítéseket egy gyermekvédelmi unió megvalósítása érdekében, amely minden gyermek számára garantálja az esélyegyenlőséget, valamint hogy tegyenek azonnali lépéseket a gyermekgarancia, illetve az Európa következő generációi számára valóban hasznot hozó Next Generation EU eszköz megvalósítása érdekében.

Nem kétséges, hogy Európa instabilitása a megnövekedett egyenlőtlenségeknek és a jólét régóta folyó aláásásának az eredménye, ami társadalmunkat sebezhetőbbé tette a gazdasági, környezeti és – amint látjuk – egészségügyi válságokkal szemben.

Gyermekeink jelentik az igazságosabb és fenntarthatóbb társadalmak kialakításának kulcsát. Egyértelműen bizonyított, hogy a boldogulási esélyek terén mutatkozó egyenlőtlenségek már az élet első éveiben kialakulnak, és generációkon keresztül erőteljesen érvényesülnek. Jelenleg sok kisgyermekes család nem részesül megfelelő támogatásban, és az uniós tagállamoknak mindössze fele valósította meg a 3 év alatti koragyermekkori nevelés és gondozás 33%-os lefedettségére vonatkozó uniós célkitűzést.

Az Eurostat által szolgáltatott adatok még a Covid19 hatása nélkül is aggasztóak lennének. 9 országra jellemző, hogy a gyermekek kevesebb mint egyötöde részesül gyermekgondozásban, és ezek is általában tehetősebb háztartásokból kerülnek ki. Aggasztó, hogy a koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások igénybevétele sokkal alacsonyabb a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, az alacsony jövedelmű háztartások, valamint a vidéki és távoli területeken élők körében.

Egyes országokban ezeknek a gyermekeknek kevesebb mint 20%-a részesül bármilyen koragyermekkori nevelésben és gondozásban, szemben a legmagasabb jövedelmű háztartásokra jellemző több mint 70%-os aránnyal. Egy a FEPS és partnerei által készített tanulmány szerint a társadalmi-gazdasági státuszukat tekintve az alsó 40%-ba tartozó 0–3 éves európai gyermekek körülbelül 15%-kal nagyobb eséllyel érnek el átlagos pontszámokat serdülőkorukban, ha 1 vagy 2 éves korukban gyermekgondozásban vettek részt. A tanulmány kiemeli, hogy a jóléti ellátások hatással vannak a gyermekek későbbi oktatási eredményeire, miközben például ott, ahol a nők foglalkoztatási rátája meghaladja az uniós átlagot, és ahol mindkét szülő jogosult szülői szabadságra, a hátrányos helyzetű háztartásokból származó gyermekek könnyebben érhetnek el jó oktatási eredményeket. 

Ez azt jelzi, hogy ha nem biztosítunk minőségi és inkluzív szolgáltatásokat Európában, a koragyermekkori gondozás és oktatás továbbra is a tehetősebb háztartásokból származó gyermekek legjobb potenciáljának kiaknázására szolgáló eszköz marad, nem pedig az egyenlőtlenségek csökkentésének és a társadalmi kirekesztés felszámolásának eszköze.

Progresszív gondolkodású csoportként rendszerszintű átalakulást követelünk: véget kell vetni annak, hogy a kisgyermekkori nevelést és gondozást keresletvezérelt szolgáltatásnak tekintjük. Ideje, hogy az olyan jog legyen, amely minden gyermeket megillet, mégpedig az uniós jogban rögzített szociális jog.

Az EU rendelkezik a szakpolitikai innovációhoz szükséges kapacitással és a szükséges politikai erővel ahhoz, hogy elősegítse a valamennyi európai gyermekre kiterjedő támogatás és fejlesztés új korszakának elindítását, valamint kezelje az egyenlőtlenség e rendkívül nehezen megváltoztatható tendenciáit. Ennek érdekében progresszív európai vezetőkként, tudósokként és aktivistákként a gyermekvédelmi unióval kapcsolatos elképzelésünket a következő célkitűzésekre alapozzuk:

1. Az európai gyermekgarancia gyors hatálybalépése. Az Európai Parlament számos tagja és az egész progresszív pártcsalád követeli, hogy a gyermekszegénység többdimenziós aspektusainak kezelése érdekében hozzanak létre egy európai gyermekgaranciát.

A gyermekgarancia biztosítaná, hogy minden szegénységben élő vagy a szegénység veszélyétől fenyegetett európai gyermek hozzáférjen minőségi és ingyenes koragyermekkori gondozáshoz, valamint egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, megfelelő lakhatáshoz és megfelelő táplálkozáshoz. A tárgyalások már folyamatban vannak, és minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekgarancia az uniós politika szerves részévé váljon. Ez magában foglal egy 20 milliárd eurós célzott költségvetési keretet, valamint a tagállamok számára kötelező érvényű finanszírozási kötelezettségvállalásokat az ESZA+-hoz kapcsolódó nemzeti programjaikban.

2. Az európai gyermekekre irányuló beruházási ökoszisztéma kialakítása, a Next Generation EU eszközből származó finanszírozás megfelelő tervezésével kezdve. Mivel a világjárvány számos következményének leginkább a gyermekek isszák meg a levét, a gyermekvédelmi uniónak az európai helyreállítási stratégia alapvető pillérévé kell válnia. Ehhez módosítani kell a nemzeti helyreállítási terveket, nagyobb hangsúlyt helyezve Európa jövő nemzedékeinek gondozási szolgáltatásaira.

Az európai gyermekekre irányuló beruházási ökoszisztémának a gyermekgaranciára, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre, a strukturális alapokra és nemzeti forrásokra kell épülnie annak érdekében, hogy javuljon a mindenki – különösen a legkiszolgáltatottabb gyermekek és családok – számára elérhető minőségi és inkluzív koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások nyújtása.

3. Mindenki számára egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi és inkluzív koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz. Az európai jognak egyetemes és mindenki számára megfizethető állami ellátással, valamint a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára elkülönített forrásokkal kell biztosítania a gyermekek jogait és jogosultságait. A minőség és az inkluzivitás előmozdítása kulcsfontosságú prioritás. Ide tartoznak a következők: i) tisztességes fizetés és képzés biztosítása a tanárok számára annak érdekében, hogy Európa következő generációját felvértezzék a sikeres élethez szükséges 21. századi készségekkel; ii) a gyermekek emancipációjának és a változás előmozdítójaként betöltött szerepének erősítése; iii) a szülők és közösségek bevonásának és részvételének elősegítése; iv) a koragyermekkori nevelés és gondozás, illetve a szociális védelmi és munkaerőpiaci politikák közötti szinergiák kihasználása. A strukturális egyenlőtlenségek mint a gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők kezelése érdekében a gyermekekre irányuló jövedelemtámogatási intézkedések, az aktív munkaerőpiaci politikák – különösen a nők foglalkoztatása terén –, a jogszabályok vagy kollektív tárgyalások által garantált tisztességes minimálbérek és a megfelelő, nemre való tekintet nélkül igénybe vehető szülői szabadság valóban döntő fontosságú tényezők.

 

A Covid19-világjárvány új, drámai kihívások elé állította a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokat. Szakértőkként, aktivistákként és politikai döntéshozókként úgy véljük, elérkezett az idő, hogy növeljük Európa ambícióit, és előterjesszük ezt a gyermekvédelmi unió iránti határozott felhívást. Ez azt a kérést fejezi ki, hogy az EU a polgárai elvárásainak eleget téve ne csak a bankunión, a tőkepiaci unión, az energiaunión és más gazdasági együttműködéseken keresztül biztosítsa a jóllétet, hanem egy olyan szociális unión keresztül is, amely minden gyermek jóllétét hivatott szolgálni.

 

Ezt a felhívást a politika, a tudományos élet és a civil társadalom több mint 300 kiemelkedő szereplője írta már alá. Az aláírók frissített listája itt található.

 

 

Top