UN APEL PENTRU O UNIUNE FAVORABILĂ COPIILOR

20 November 2020
UN APEL PENTRU O UNIUNE FAVORABILĂ COPIILOR

APELUL NOSTRU

Pe întreg teritoriul Uniunii Europene, încă de dinainte de pandemie, 23 de milioane de copii erau expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Dificultățile financiare cu care se confruntă familiile europene în această perioadă, precum și perturbarea serviciilor educaționale și de îngrijire au agravat o situație deja îngrijorătoare. Restricțiile de sănătate publică impuse ca urmare a pandemiei au îngreunat continuarea studiilor pentru mulți elevi, determinându-i pe unii dintre ei să părăsească complet școala. Imposibilitatea de a interacționa social cu colegii a afectat sănătatea mintală a copiilor. Consecințele au fost foarte inegale, în funcție de contextul socioeconomic, chiar și în condițiile în care sărăcia s-a agravat.

Impactul pandemiei asupra inegalităților în rândul copiilor este inegal distribuit, dar este alarmant. Din acest motiv, solicităm relansarea eforturilor instituțiilor europene în vederea realizării unei „Uniuni favorabile copiilor” – o uniune care să garanteze egalitatea de șanse pentru toți copiii, precum și acțiuni prompte privind instituirea Garanției pentru copii și o punere în aplicare a instrumentului Next Generation UE care să aducă beneficii reale viitoarelor generații din Europa.

Nu există nicio îndoială că fragilitatea Europei este rezultatul inegalităților tot mai marcate și subminării continue a statului social, ceea ce a făcut ca societatea noastră să devină mai vulnerabilă în fața crizelor economice, de mediu și – după cum s-a văzut – și a crizelor sanitare.

 

Dacă dorim să edificăm societăți mai juste și mai durabile, trebuie să avem în vedere că copiii noștri reprezintă cheia acestui proiect. Un număr impresionant de dovezi arată că inegalitățile în ceea ce privește șansele de reușită în viață apar deja la o vârstă fragedă și se transmit, în mare parte, de la o generație la alta. În prezent, multe familii cu copii mici nu beneficiază de sprijin adecvat și numai jumătate dintre statele membre ale UE au atins obiectivul UE ca cel puțin 33 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani să fie integrați în sistemul de educație și îngrijire a copiilor preșcolari (EICP).

Cifrele furnizate de EUROSTAT ar fi îngrijorătoare chiar și în lipsa efectului pandemiei de COVID‑19. În 9 țări, mai puțin de 1 din 5 copii beneficiază de servicii de îngrijire a copiilor - de obicei este vorba de cei care provin din gospodării cu venituri mai ridicate. De fapt, ceea ce este îngrijorător este că se recurge mult mai puțin la serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari în ce îi privește pe copiii din familii defavorizate, copiii cu nevoi speciale, în rândul gospodăriilor cu venituri scăzute și al persoanelor care trăiesc în zone rurale sau izolate.

În unele țări, mai puțin de 20 % dintre acești copii sunt integrați în unul din tipurile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în comparație cu peste 70 % dintre copiii din gospodăriile cu veniturile cele mai ridicate. Un studiu efectuat de FEPS și partenerii săi arată că, în Europa, copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani din gospodării situate între ultimele 40 % ca statut socioeconomic au șanse cu aproximativ 15 % mai mari de a obține rezultate medii odată ce ajung adolescenți, dacă beneficiază de servicii de îngrijire a copiilor la vârsta de 1 sau 2 ani. Studiul evidențiază faptul că prestațiile sociale au un impact asupra rezultatelor obținute ulterior de copii în materie de educație, și că, de exemplu, acolo unde ratele de ocupare a forței de muncă ale femeilor sunt mai mari decât media UE și în cazul în care ambii părinți sunt eligibili pentru concediul pentru creșterea copilului, copiii din gospodăriile defavorizate pot obține mai ușor rezultate școlare bune.

Aceasta arată că, dacă nu vom oferi servicii de calitate și favorabile incluziunii, îngrijirea și educația în primii ani de viață vor rămâne în Europa mai degrabă un mijloc de a valorifica la maximum potențialul copiilor din familiile cu venituri mai ridicate, și nu un mijloc de reducere a inegalităților și de eradicare a excluziunii sociale.

Ca progresiști, solicităm o transformare sistemică: sfârșitul EICP ca serviciu orientat către cerere și începutul unei ere în care să devină un drept pentru fiecare copil. Un drept social și legal înscris în legislația europeană.

UE dispune de capacitatea de inovare în materie de politici și de forța politică necesară pentru a permite intrarea într-o nouă eră a sprijinului și dezvoltării pentru toți copiii europeni și pentru a combate astfel de tendințe inegalitare persistente. În acest scop, ca lideri, cadre didactice și militanți progresiști din întreaga Europă, viziunea noastră pentru o Uniune favorabilă copiilor se bazează pe următoarele obiective:

1. Intrarea în vigoare rapidă a Garanției europene pentru copii. Numeroși deputați în Parlamentul European și întreaga familie progresistă au solicitat să se instituie o Garanție europeană pentru copii pentru a aborda aspectele multidimensionale ale sărăciei în rândul copiilor.

Garanția pentru copii i-ar asigura fiecărui copil din Europa care se confruntă sau riscă să se confrunte cu sărăcia accesul la servicii de calitate și gratuite de îngrijire a copiilor preșcolari, dar și la asistență medicală, la educație, la locuințe decente și la o alimentație adecvată. Negocierile pe această temă sunt în curs de desfășurare, fiind necesar să se depună toate eforturile pentru ca Garanția pentru copii să devină o parte integrantă a politicii UE. Aceasta include un buget specific în valoare de 20 miliarde EUR și angajamente de finanțare obligatorii pentru statele membre în cadrul programelor naționale FSE+.

2. Dezvoltarea unui ecosistem de investiții pentru copiii europeni, începând cu o planificare corectă a finanțării instrumentului Next Generation UE. În condițiile în care copiii sunt printre cei mai grav afectați de efectele pandemiei, Uniunea favorabilă copiilor ar trebui să devină un pilon fundamental al strategiei de redresare a Europei. Acest lucru necesită recalibrarea planurilor naționale de redresare, orientându‑le către serviciile de îngrijire consacrate generațiilor viitoare din Europa.

Un ecosistem de investiții pentru copiii europeni ar trebui să se bazeze pe Garanția pentru copii, Mecanismul de redresare și reziliență, fondurile structurale și pe resursele naționale pentru a consolida furnizarea eficace de servicii de EICP de calitate și favorabile incluziunii pentru toți, cu un accent specific asupra celor mai vulnerabili copii și familii.

3. Garantarea accesului egal pentru toți la servicii de calitate și favorabile incluziunii în materie de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Legislația europeană ar trebui să garanteze drepturile copilului și drepturile legale, prin prestații publice universale și accesibile tuturor și prin resurse specifice alocate copiilor defavorizați și expuși riscurilor. Promovarea calității și a incluziunii reprezintă priorități‑cheie. Aceasta presupune: i) asigurarea unor salarii decente și a unei formări adecvate pentru profesori, pentru a înzestra noua generație a Europei cu competențele de care are nevoie pentru a avea succes în secolul XXI; ii) consolidarea emancipării copiilor și a rolului lor ca agenți ai schimbării; iii) facilitarea implicării și participării părinților și comunităților; iv) capitalizarea sinergiilor între EICP, protecția socială și politicile din domeniul muncii. De fapt, pentru a aborda inegalitățile structurale ca factori de risc pentru dezvoltarea copiilor, măsurile de sprijinire a veniturilor în beneficiul copiilor, politicile active în domeniul pieței forței de muncă, în special pentru ocuparea forței de muncă în rândul femeilor, salariile minime decente garantate prin lege sau prin negocieri colective și concediile parentale neutre din punctul de vedere al genului joacă un rol decisiv.

 

Pandemia de COVID-19 a dat naștere unor provocări noi și dramatice pentru gospodăriile vulnerabile. În calitate de experți, militanți și factori de decizie politică, considerăm că este momentul să cerem Europei să dea dovadă de o mai mare ambiție și să lansăm acest apel ferm la o Uniune favorabilă copiilor. Astfel, solicităm UE să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor săi și să asigure bunăstarea nu numai prin uniunea bancară, uniunea piețelor de capital, uniunea energetică și prin alte forme de cooperare economică, ci și prin intermediul unei uniuni sociale care să aibă un mandat puternic în ceea ce privește bunăstarea fiecărui copil.

 

Peste 300 de personalități marcante din lumea politică, mediul academic și societatea civilă au semnat deja acest apel. O listă actualizată poate fi consultată aici.

 
Top