COVID-19: postępowe miasta i regiony dzielą się projektami solidarności

28 May 2020
COVID-19: postępowe miasta i regiony dzielą się projektami solidarności

Wszyscy jesteśmy razem. Europa stała się epicentrum pandemii COVID-19 i teraz znajdujemy się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, których nie wyobrażalibyśmy sobie kilka tygodni temu. Ta wyjątkowa sytuacja wymaga od każdej osoby aby udzieliła pomocy rodzinom, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom i społecznościom aby przetrwać te skomplikowane czasy.

Politycy lokalni i regionalni są dziś na pierwszej linii frontu walki z wirusem, który nie zna granic. Jest to trudne, dramatyczne i wydaje się niemożliwe, ale nasze społeczności reagują właściwie i w zjednoczony sposób, więc będziemy w stanie wygrać. Niektórzy burmistrzowie rozpoczęli solidarne projekty wsparcia, aby pomóc swoim starszym obywatelom w zakupach. Inni komunikują się bezpośrednio z ludnością za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby wszyscy byli informowani i uspokajani. Z drugiej jednak strony niektórzy mają trudności ze zrozumieniem, co mogą zrobić.

Dlaczego więc nie pomóc sobie nawzajem, dzieląc się pomysłami?

Grupa PES wzywa lokalnych lub regionalnych polityków do dzielenia się - za pośrednictwem tego linku - swoimi doświadczeniami, pomysłami i projektami solidarnościowymi związane z walką z pandemią. 

Oto historie naszych postępowych lokalnych i regionalnych liderów dostępne w języku angielskim (zmień język). Sprawdź stronę w języku angielskim, aby zobaczyć więcej opinii innych postępowych lokalnych i regionalnych liderów w Europie.

 

 

Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydentem Częstochowy, Polska, członkiem grupy PES w Komitecie Regionów

Jak Państwo radzicie sobie z pandemią COVID-19?​

AKCJE INFORMACYJNE

 • informowanie o zasadach utrzymania i przestrzegania wysokich standardów sanitarnych,
 • informowanie o objawach zachorowania i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia, stwierdzenia u siebie lub osób z otoczenia objawów chorobowych,
 • wskazanie miejsc (adres, telefon) gdzie należy się zwrócić w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • uruchomienie specjalnej infolinii, gdzie udzielane są informacje o dostępnych formach pomocy dla mieszkanek i mieszkańców w związku z epidemią,
 • aktualizowanie na stronie Urzędu Miasta zakładki poświęconej informacjom dla mieszkańców w związku z podejmowanymi działaniami walki z koronawirusem,
 • Straż Miejska poprzez megafony zainstalowane na radiowozach patroluje miasto i przekazuje informacje oraz komunikaty porządkowe dla mieszkańców.
 • Prowadzona jest kampania informacyjna dla mieszkańców w ramach akcji „Często chowa się w domach”, w tym na FB Częstochowy poprzez osoby rozpoznawalne, na telebimach  oraz za pośrednictwem samochodu mobilnego rozgłaszającego komunikat
 • Do pozostania w domu zachęca również Prezydent Miasta Częstochowy,
 • Kwietniowe wydanie miesięcznika CGK wydawanego przez Urząd Miasta Częstochowy, zwyczajowo opisującego życie miejskie, kulturalne Częstochowy oraz opisujące najważniejsze wydarzenia, ukazujące się w nakładzie 12 000 egzemplarzy miesięcznie, zostało ograniczone do wersji online zawierającej artykuły dotyczące działania służb miejskich w celu przeciwdziałaniu COVID-19. 

KOMUNIKACJA

Zawieszono płatności za postój w płatnej strefie parkowania.

Zwiększono ilość autobusów na liniach dojazdu do pracy.

Na przejściach dla pieszych odłączono przyciski umożliwiające przywołanie zmiany świateł.

W środkach komunikacji:

 • Zawieszono funkcjonowanie przycisków, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdów, umożliwiających otwieranie drzwi pasażerom. Otwiera je kierowca.
 • Wstrzymano sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych.
 • Wydzielono strefy buforowe, z zakazem wejścia pasażerów w rejon kabin kierowców i motorniczych.
 • Zablokowano wsiadanie przednimi drzwiami do pojazdów.
 • Kierowców i motorniczych wyposażono w środki do dezynfekcji.
 • Przeprowadza się mycie i dezynfekcje pojazdów oraz wiat przystankowych.
 • Kierowcy i motorniczy zostali zobowiązani do wietrzenia pojazdów na końcowych przystankach.
 • W autobusach i tramwajach rozwieszono plakaty informujące o zasadach zachowania się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 • Do odwołania zostało zawieszone kursowanie weekendowych linii nocnych.
 • Autobusy i tramwaje kursują według wakacyjnego rozkładu jazdy.
 • Wydano dyspozycje wprowadzające ograniczenie liczby pasażerów w autobusach i tramwajach Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
 • Zawieszono działanie ulgowych biletów okresowych w ramach realizacji rządowego nakazu ograniczeń w przemieszczaniu się mieszkańców (zwłaszcza młodzieży i seniorów).

Z uwagi na zakaz wychodzenia z domu bez ważnego powodu oraz zachowanie zaleceń sanitarnych  przeniesiono termin inauguracji korzystania z rowerów miejskich na późniejszy.

FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA

Urząd Miasta Częstochowy wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Pracuje nadal załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną (wyjątkiem jest referat zgonów oraz punkty służące do kontaktu z urzędnikami w sytuacjach pilnych i wyjątkowych).

Urząd Miasta opracował zasady zapewniające mieszkankom i mieszkańcom udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem telefonów i środków porozumiewania się na odległość.

Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczenie niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców.

POMOC SPOŁECZNA

Realizowane są przedsięwzięcia w stosunku do osób będących w kryzysie bezdomności, seniorów i osób chorych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utrzymuje kontakt z osobami poddanymi kwarantannie domowej, zbiera informacje o ewentualnych potrzebach dotyczących dostarczania żywności, leków czy wsparcia psychologicznego.

Podjęto akcję dostarczania komputerów dla dzieci w związku z nauczaniem zdalnym.

Całodobowej pomocy psychologicznej udziela Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

WSPARCIE DLA SŁUZBY ZDROWIA

Prezydent Miasta oraz dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego zwrócili się z prośbą o wsparcie dla częstochowskich szpitali w związku z sytuacją kryzysową zagrożenia koronawirusem. Niektóre firmy zaczęły pomagać wcześniej spontanicznie, po apelu Prezydenta do zorganizowanej akcji dołączyły kolejne podmioty. W działania włączyły się także częstochowskie organizacje pozarządowe.

Władze miasta przeznaczyły dodatkowy milion złotych na wparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego, w tym na zakup 7 respiratorów, 300 kombinezonów, sprzętu ochrony osobistej, środków do dezynfekcji.

Wytypowano strażaków ochotników i funkcjonariuszy Straży Miejskiej do pomocy w szpitalach i do obsługi osób przebywających na kwarantannie.

Przygotowano namioty – izby przyjęć dla chorych, wyposażone w ogrzewanie.

Zawarto porozumienie z władzami Sanktuarium Jasnogórskiego w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pokoi w Domu Pielgrzyma dla osób z personelu medycznego, aby osoby obawiające się zakażenia swojej rodziny mogły mieszkać poza domem.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Władze miasta przedstawiły ramy możliwej pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych dla przedsiębiorców i firm, dzierżawców miejskich gruntów oraz najemców miejskich lokali użytkowych, których dotykają skutki epidemii.

W okresie od dnia 14 marca do dnia 30 września 2020 r. władze miasta odstąpiły od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Częstochowa.

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta (Centrum Lepszych Miejsc Pracy) na bieżąco udziela porad telefonicznych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników częstochowskich firm.

Uproszczono procedury składania wniosków np. na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych.

Wydany został plakat informujący o uprawnieniach i obowiązkach pracodawców:

SENIORZY

Zorganizowano akcje bezpłatnego dostarczania leków dla starszych mieszkańców.

Seniorom dostarczono do domów koperty życia, w których umieszcza się ważne informacje na temat ich stanu zdrowia. Dzięki temu służby wezwane w sytuacji zagrożenia życia nie muszą tracić czasu na przeprowadzanie wywiadu na temat chorego. Mogą być one też odbierane w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych.

Również wnukowie, wolontariusze i sąsiedzi osób w podeszłym wieku, mogą pobierać za nich karty informacyjne, pomóc im je uzupełnić, podając również numery telefonów do bliskich lub sąsiadów, co znacznie przyspieszy udzielenie pomocy.

Ponadto, w ramach akcji „Częstochowa wspiera seniorów”, Prezydent zaapelował do mieszkanek i mieszkańców, aby pomagali osobom najbardziej zagrożonym korona wirusem, które nie mogą bądź boją się wychodzić z domu. Natomiast seniorów zachęca do korzystania z sąsiedzkiej pomocy.

WSPÓŁPRACA NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM I EUROPEJSKIM

Stałe współdziałania z ogólnopolskimi zrzeszeniami takimi jak: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów w sprawie podejmowania wspólnego, samorządowego stanowiska w celu przekazywania go władzom centralnym oraz zgłaszania propozycji zmian w prawie.

Wsparcie, współpraca i okazywanie solidarności w trosce o wspólnotę europejską w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy oraz w ramach działalności Częstochowy w międzynarodowym Stowarzyszeniu Shrines of Europe. 

 

Jakie jest Twoje przesłanie dla Unii Europejskiej?​

Wobec dramatycznego wyzwania, jakim jest epidemia COVID-19, która dotknęła nas niepodziewanie i z wielką siłą, pragnę przekazać członkom Unii Europejskiej wyrazy szczerego bólu i solidarności. Zarządzanie tym kryzysem to zupełnie nowe, trudne doświadczenie, któremu musimy stawić czoła. Rozmiarów i skutków tej choroby nie potrafimy oszacować ani przewidzieć. Ten bolesny problem dotyczy nas wszystkich. Muszą mu podołać nie tylko rządy naszych krajów. Wielka odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkanek i mieszkańców spoczywa również na władzach lokalnych i regionalnych Jestem przekonany, że to niezwykle ciężkie doświadczenie wzmocni współpracę europejską. Razem łatwiej jest walczyć ze wspólnym wrogiem. Epidemia pokazuje, że w Unii Europejskiej nie brakuje międzyludzkiej solidarności. Stanowi też dla nas wskazanie na przyszłość, że warto zacieśniać i rozwijać integrację europejską, by lepiej radzić sobie z zagrożeniem i pomagać nawzajem jako wspólnoty lokalne i narodowe. W tych niezwykle trudnych okolicznościach bądźmy solidarni jako obywatele Europy. Słowa podziwu i szacunku kieruję do służb medycznych, sanitarnych, miejskich, policji, strażaków i wielu innych zaangażowanych w tę nierówną walkę. Potrzebujemy dużo sił, wytrwałości i determinacji w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz ustabilizowania sytuacji. Międzynarodowe zespoły naukowców solidarnie pracują, by jak najszybciej opracować szczepionki i metody leczenia COVID-19. Miejmy nadzieją, że nastąpi to w możliwie jak najkrótszym czasie. Tymczasem życzmy sobie musimy podejmować skuteczne działania na rzecz opanowania rozprzestrzeniania się wirusa i ustabilizowania sytuacji. — Krzysztof Matyjaszczyk

Krzysztof na Twitterze:  @MatyjaszczykK

 

***

Nagłówek do zdjęcia: Zdjęcie Fernando Medina, burmistrz Lizbony, za pośrednictwem Twittera.

 
Top