NO TERRITORY AND NO PEOPLE LEFT BEHIND IN THE EU

7 February 2019
NO TERRITORY AND NO PEOPLE LEFT BEHIND IN THE EU

NO TERRITORY AND NO PEOPLE LEFT BEHIND IN THE EU

EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI: GŁÓWNE NARZĘDZIE WPROWADZANIA W ŻYCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ REGIONY UNII

 

Nasza planeta znajduje się w samym centrum równoległych i wzajemnie napędzających się kryzysów: politycznego, ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Narastające nierówności w Europie jeszcze je potęgują. Są dziś w Europie miejsca i osoby które są „pozostawione w tyle” podczas gdy dynamika gospodarcza ogniskuje się w coraz mniejszej liczbie osób i miejsc, głównie w wielkich miastach.

Jesteśmy świadomi wyzwań: rosnących nierówności między bogatymi a biednymi, braku szans dla wielu obywateli, cyfryzacji która daje części pracowników poczucie zniewolenia, produkcji przemysłowej wycofującej się z Europy; szkód wyrządzonych powietrzu, wodzie, ziemi, katastrofy klimatycznej; wszechobecnego poczucia, że obywatelom po cichu odbiera się możliwości działania na rzecz paru zachłannych jednostek.

My, postępowi Europejczycy, wzywamy do akcji na rzecz radykalnie innej Europy.

Popieramy polityczny plan działania na rzecz ratowania ludzi i planety, inspirowany 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych podpisanymi przez wszystkie kraje członkowskie UE w 2015 roku. Wzywamy do zastąpienia obecnej europejskiej strategii ekonomicznej (Europa 2020), opartej na dominującym paradygmacie wzrostu gospodarczego, paradygmatem zrównoważonego rozwoju.

Wiele jednostek samorządowych, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym, wprowadziło już strategie mające na celu urzeczywistnienie idei zrównoważonego rozwoju, angażując w nie obywateli i polepszając ich byt. Samorządy te odgrywają niezwykle ważną rolę w realizacji prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Europa musi je wspierać, niezależnie od tego czy są to miasta czy wsie, położone w centrum czy na peryferiach, na terenach górskich czy nadmorskich.

Budżet Unii europejskiej jako całość, a w szczególności Europejska polityka spójności, są potężnymi katalizatorami innowacji i zmian społecznych. Mogą one dostarczyć silną zachętę i wsparcie dla lokalnych i regionalnych działań, o ile są one odpowiednio przygotowane i wdrażane w celu mobilizowania i wzmacniania roli obywateli w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Potrzebne jest nam nowe, oddolne podejście do polityk unijnych, biorące pod uwagę zróżnicowanie terytorialne, w tym zreformowaną i zintensyfikowaną politykę spójności opierającą się na synergii z innymi europejskimi źródłami finansowania. Wszystkie te instrumenty powinny stać się częścią nowego szerokiego Europejskiego Paktu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani o tym, że następna Europejska Polityka spójności na lata 2021-2027 powinna:

  • być nadal dostępna dla wszystkich regionów UE. Całościowe środki finansowe na lata 2021-27 muszą pozostać co najmniej na tym samym poziomie co obecnie (2014-2020);
  • promować współudział wszystkich obywateli opierając się na idei nowego i utrwalonego partnerstwa, gdzie szeroka mobilizacja społeczna pracowników, związków zawodowych, pracodawców, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń jest pożądana i wspierana. Potrzebny jest nam autentyczny dialog społeczny na najodpowiedniejszym poziomie, w celu wspólnego dokonywania publicznych wyborów. Aby to osiągnąć, niezbędny będzie prawnie wiążący Europejski Kodeks Postępowania dla tego partnerstwa;
  • ustanowić jako swoje nadrzędne cele wyrównywanie nierówności społecznych miedzy obywatelami i ich miejscem zamieszkania, a także przejście do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla;
  • zapewnić wystarczające środki finansowe na wdrożenie tych celów i zaprzestać finansowania projektów które je podważają, jak na przykład wsparcia dla paliw kopalnych; europejskie reguły budżetowe i reguły nadzoru makroekonomicznego nie powinny w żaden sposób utrudniać realizacji tych głównych celów;
  • pozwolić na wdrażanie zróżnicowanych strategii rozwoju odpowiadających poszczególnym uwarunkowaniom terytorialnym, zwłaszcza w sektorze przemysłowym;
  • zachęcać regiony i miasta do kompleksowego uwzględniania celów zrównoważonego rozwoju w programowaniu wydawania środków z Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie polityki spójności.

 

Sprawiedliwa i skuteczna europejska polityka spójności, która nie pozostawia nikogo ani żadnego terytorium w tyle, jest możliwa. Od niej zależy długoterminowa wiarygodność projektu europejskiego a my jesteśmy gotowi uczynić wszystko aby jej bronić.

Apel Postępowej Wspólnoty przedstawiony na konferencji “Żadne terytoria ani osoby pozostawione w tyle”, Bruksela, 7 luty 2019

 

Pobierz odwołanie

Top