Gotland främjar hbtqi-personers rättigheter | Intervju med Filip Reinhag, ledamot av regionfullmäktige, Region Gotland

Filip Reinhag
17 June 2022
Gotland främjar hbtqi-personers rättigheter | Intervju med Filip Reinhag, ledamot av regionfullmäktige, Region Gotland

Den här intervjun är en del av vår kampanj #LoveWhereILive och vår serie #ProgressiveLocalStories, som syftar till att sprida information om de många positiva initiativ som genomförs av progressiva kommuner och regioner i Europa. Kommuner och regioner har blivit laboratorier för innovativa lösningar, och med den här serien vill vi ta reda på hur progressiva borgmästare, fullmäktigeledamöter och regionpresidenter inför strategier för att främja och skydda hbtqi-personers rättigheter.

Som progressiv regional politiker, hur ser du på skyddet av hbtqi-personers rättigheter i din region och i Europa?

Skyddet av hbtqi-personers rättigheter är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle. Vi vet att enskilda hbtqi-personer och hbtqi-gruppen som helhet utsätts för diskriminering och vi måste verka för att skydda deras rättigheter och sätta stopp för diskrimineringen och kränkningen av dem. Som progressiv politiker har jag ett politiskt synsätt där en central aspekt är att främja och sprida demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har kommit en bit på vägen när det gäller att sprida kunskap om hbtqi och öka inkluderingen, toleransen och respekten, men vi har fortfarande en lång väg att gå och mycket återstår att göra.

Har din region vidtagit några progressiva praktiska åtgärder för att skydda och främja hbtqi‑personers rättigheter?

Sverige som nation har i många år inkluderat hbtqi-personer i sina lagar mot hatbrott och är i jämförelse med många andra länder en god förebild. Region Gotland anordnar varje år en mångfaldsparad, som ett uttryck för vår solidaritet med hbtqi-personer. Vi har också vidtagit åtgärder inom utbildningssystemet och sexualundervisningen för att bättre ta itu med situationen för hbtqi-personer, och varje skola måste ha en plan mot diskriminering som omfattar diskriminering av hbtqi-personer. Om vi ska kunna undanröja diskrimineringen måste vi sätta stor vikt vid att inom utbildningssystemet tala om och diskutera demokratiska värderingar och skydd av rättigheter.

Förra året lade Europeiska kommissionen fram sin första strategi för hbtqi-personer och Europaparlamentet förklarade nyligen EU som en frihetszon för hbtqi-personer. Hur kan EU bidra ytterligare till att främja jämlikhet för hbtqi-personer och varför är det viktigt för din region?

Jag menar att det är viktigt att paketet om hatbrott och skydd av minoriteter införs så att vi kan skapa en gemensam plattform för skydd av rättigheter i hela EU. Europeiska unionen är i sig ett forum för utbyte av bästa praxis och goda exempel, och som lokala och regionala politiker måste vi ta initiativ och göra mer för att faktiskt förverkliga unionens grundläggande värde – förenade i mångfalden”. Det handlar inte bara om kulturell mångfald bland medlemsstaterna, utan också, och kanske ännu mer, om att skydda och värdesätta mångfalden bland våra medborgare.

Top